| | | AAA
Przedszkole Samorządowe Nr 22
SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

Program "Otwarte przedszkole, aktywni rodzice"

Autorzy programu:

Edyta Szewczyk

Zofia Majcherska

Ewa Martyka

 

PROGRAM 

OTWARTE PRZEDSZKOLE – AKTYWNI RODZICE

  

Wstęp

Aktywny udział rodziców procesie wychowania i edukacji dzieci w przedszkolu ma ogromne znaczenie dla wszystkich podmiotów edukacji. Potrzeba nawiązania bliskich, partnerskich kontaktów między nauczycielami i rodzicami wynika z jednej strony z konieczności przezwyciężania zagrożeń dotyczących obu środowiska, z drugiej zaś podyktowana jest dokonującymi się przemianami edukacyjnymi.

W ostatnich latach obserwuje się systematycznie rosnące w środowisku rodziców przekonanie o znaczeniu i celowości instytucjonalnego wychowania i kształcenia. Rodzice coraz częściej wyrażają chęć korzystania z opieki przedszkolnej, postrzegając przedszkole jako instytucję stwarzającą dziecku okazję do rozwoju. Mimo deklarowanego przez większość rodziców zadowolenia z pracy przedszkola, efektywność wzajemnych kontaktów oceniana jest jedynie jako przeciętna i często stanowi przedmiot krytyki, tak ze strony rodziców, jak i samych nauczycieli.

Na tworzenie korzystnych dla rozwoju dziecka pedagogicznych relacji przedszkola In rodziny wpływa wiele czynników m. in. świadomość ich znaczenia dla wszystkich zainteresowanych stron: nauczycieli, dzieci i rodziców, wzajemne postawy i oczekiwania, poziom zaangażowania i odpowiedzialność obu środowisk, umiejętność tworzenia partnerskich relacji międzyludzkich.

Coraz większa liczba rodziców jest zainteresowana zwiększeniem swego udziału w procesie instytucjonalnego wychowania i kształcenia. Zaczynają przywiązywać coraz większą wagę do jakości wychowania przedszkolnego. Duża część rodziców jest gotowa do podjęcia odpowiedzialnego działania wspólnie z przedszkolem i tej szansy nie wolno zaprzepaścić. Wskazują oni na potrzebę stałego współdziałania z nauczycielem, są gotowi do szerszych kontaktów opartych na zaufaniu, dostrzegają korzyści z nich płynące, co może dać początek nowej jakościowo współpracy.

Zmiany wzajemnych kontaktów między przedszkolem i rodziną inspiruje reforma systemu edukacji, której jednym z istotnych założeń jest uczynienie współodpowiedzialnymi za proces edukacyjny wszystkich jego uczestników: nauczycieli, dzieci i rodziców.

Rodziców inicjatywą takich zmian powinna wyjść instytucja przedszkolna, przyjmując na siebie obowiązek inicjowania i rozwijania kontaktów z rodziną, tworzenia rodzicom możliwości wpływu na warunki i jakość pracy przedszkola, ingerowanie działań obu środowisk. Planowanie i realizowanie zmian przedszkole powinno podjąć z racji swego powołania i kompetencji osób w nim pracujących.

Rodzice mają szansę stać się pełnoprawnymi partnerami przedszkola, zależy to jednak od postawy obu zainteresowanych stron. Budowanie partnerskich relacji nie jest, bowiem łatwe.

Wpływ rodziny i przedszkola na wszechstronny rozwój dziecka będzie tym korzystniejsze, im bliższe kontakty nawiążą ze sobą rodzice i nauczyciele. Dążenia obu stron powinny zmierzać do kształtowania relacji opartych na humanistycznych wartościach, przybierających postać autentycznej, partnerskiej i podmiotowej współpracy. Wymierne korzyści z takich kontaktów odniesie tak przedszkole, jak i rodzina, a przede wszystkim samo dziecko.

Szansą na pozyskanie rodziców jest wypracowanie nowych, atrakcyjnych form wzajemnych kontaktów oraz udoskonalenie dotychczas realizowanych form współpracy, co pozwoli jej uczestnikom odczuć sens i wartość podejmowanych zadań.

Proces ten już się rozpoczął i rozwija, czego potwierdzeniem mogą być wspólne działania podejmowane w naszej placówce wraz z rodzicami.

  

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU

 

Głównym założeniem programu jest dążenie do zapewnienia dziecku optymalnych warunków poprzez poszukiwanie efektywniejszych form i metod współpracy rodziny i przedszkola.

Cele główne:

 1. Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu i umacnianiu kontaktów rodziny z przedszkolem.
 2. Włączenie rodziców do aktywnego działania na rzecz przedszkola.
 3. Wzajemne przejmowanie obowiązków edukacyjnych  w ramach organizacji przedszkolnych (Rada Rodziców)
 4. Gotowość rodziny do współpracy w zakresie poznawania własnego dziecka i jego problemów – profilaktyka zagrożeń.
 5. Dostarczanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej rodzicom w celu poprawienia jakości wychowania ich dzieci.
 6. Wykorzystanie potencjalnych możliwości rodziców (zawodowych, finansowych, umiejętności organizacyjnych, zdolności i zainteresowań)

Cele operacyjne:

Dziecko:

- zna tradycje rodzinne i przedszkolne,

- uczy się współdziałania oraz kulturalnego współżycia z ludźmi;

- ma poczucie więzi z rodziną, dziećmi i dorosłymi,

- potrafi swobodnie wypowiadać się o swojej rodzinie;

- dostrzega prawa członków rodziny;

- wie, że należy szanować osoby starsze;

- wykonuje rożne niespodzianki, sprawiające radość członkom rodziny,

Nauczyciel:

- orientuje się w ogólnej problematyce współczesnej rodziny,

- zna wychowanka oraz jego środowisko rodzinne;

- planuje działania mające na celu kształtowanie partnerskich relacji między przedszkolem, a rodziną,

- wykazuje umiejętność w komunikowaniu się z rodzicami;

- współdziała z rodziną e wszystkich sprawach dotyczących wychowania i nauczania;

- włącza rodziców w rytm życia grupy i przedszkola, przez zapraszania ich do wspólnych zajęć, zabaw z dziećmi,

- diagnozuje wzajemne relacje,

- na bieżąco informuje o postępach dziecka;

- systematycznie umieszcza informacje dla rodziców na tablicy ogłoszeń

- wdraża nowatorskie formy współpracy z rodziną,

- podnosi wiedzę pedagogiczną rodziców, wskazuje zagrożenia.

Rodzina:

- współdziała z nauczycielem we wszystkich sprawach dotyczących wychowania i nauczania,

- współuczestniczy w tworzeniu programu przedszkola;

- wysuwa swoje oczekiwania wobec przedszkola;

- udziela wyczerpujących informacji dotyczących dziecka, sposobu jego zachowań;

- wspólnie z nauczycielem planuje ciekawe zajęcia i wycieczki; spotkania z ciekawymi ludźmi;

- pogłębia swoją wiedze pedagogiczną;

- korzysta z biblioteki przedszkolnej, gazetki przedszkolnej; strony internetowej przedszkola

- angażuje się w prace na rzecz przedszkola

  

Charakterystyka programu

 

     Program „Otwarte przedszkole – aktywni rodzice” jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Punktem wyjścia do opracowania programu było Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 15.01.2009 r. Nr 4, poz.17).

    Znaczące miejsce, zajmują tu zagadnienia związane z umiejętnością skutecznego porozumiewania się i partnerstwa między rodzicami i przedszkolem, począwszy od fazy adaptacyjnej, aż do ukończenia przedszkola przez dziecko. Najważniejsze bowiem jest to, aby dziecko korzystając z doświadczeń dorosłych dla własnego rozwoju, czuło, że rodzice i nauczyciele wzajemnie się akceptują  i współdziałają ze sobą nie na zasadzie rywalizacji, ale dwupodmiotowej, partnerskiej interakcji.

      Treści programowe zawarte w programie dotyczą więc działań nauczyciela skierowanych w kierunku dzieci i rodziny.

W programie, zamieszczone są przykładowe scenariusze spotkań z rodzicami i dziećmi. Zawierają one jednak jedynie mały wycinek możliwości  realizowania treści programowych i są dobrane tak, aby każdy dotyczył innego zagadnienia i był inną formą kontaktu. W aneksie, zamieściłyśmy też kilka  przykładowych referatów, które można wykorzystać na spotkaniach z rodzicami.

Nasz program jest programem otwartym, możliwym do realizacji bez względu na czas rozpoczęcia uczestnictwa w nim. Treści mogą być realizowane wybiórczo. Nauczyciele mogą modyfikować propozycje zawarte w programie poprzez „wnoszenie” własnych pomysłów uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci i rodziców.

 

Formy współpracy i metody realizacji.

 

    Planując działania mające na celu kształtowanie partnerskich relacji między przedszkolem i rodziną dziecka dostrzegamy potrzebę wypracowania nowych, atrakcyjnych kontaktów. Chcemy również, udoskonalić dotychczas realizowane formy kontaktów z rodzicami takie jak :

 1. Zebrania z rodzicami:

-    o charakterze integracyjno – informacyjnym ;

-         szkoleniowym;

-         spotkanie z ekspertem (angażowanie rodziców różnych specjalności)

-         podsumowujące półroczną i całoroczną pracę;

-         towarzyskim.

 1. Rozmowy indywidualne:

-         systematyczne prowadzenie  rozmów z rodzicami dotyczących dziecka, jego rozwoju i          funkcjonowania w przedszkolu i w domu;

 1. 3.     Zajęcia otwarte z aktywnym udziałem rodziców:

-         prezentacja metod pracy z dziećmi;

-         prowadzenie rozmów z rodzicami po zajęciach otwartych, wyjaśnianie im celowości prowadzonych zabaw i zajęć;

-         udostępnianie rodzicom materiałów z danego zakresu z propozycjami zabaw możliwych do przeprowadzenia w domu.

 1. Imprezy okolicznościowe:

-         angażowanie rodziców w prace organizacyjne związane z planowaniem uroczystości grupowych i przedszkolnych.

 1. 5.     Wędrówki regionalne:

-         udział rodziców w wycieczkach i rajdach, angażowanie w ich organizację i w działania wychowawcze z nich wynikające;

 1. Skrzynka kontaktowa, rozmowy telefoniczne:

-         udostępnienie rodzicom numerów telefonu placówki i adresu skrzynki kontaktowej w internecie;

 1. Biblioteczka przedszkolna:

-         udostępnienie rodzicom biblioteczki przedszkolnej i wykazu literatury z interesującego ich zakresu.

 1. 8.     Kącik dla rodziców:

-         eksponowanie na bieżąco prac plastycznych dzieci ;

-         zadań edukacyjnych na każdy miesiąc;

-         wierszy i piosenek;

-         ciekawostek i zdjęć z życia grupy;

-         informacji o różnych publikacjach;

-         propozycji gier i zabaw.

 1. 9.     Gazetka przedszkolna:

-         redagowanie i wydawanie gazetki przedszkolnej „To i owo” przeznaczonej dla dzieci i ich  rodziców.

 1. 10.           Dni otwarte przedszkola:

-     ustalenie jednego dnia w miesiącu, w którym rodzice będą mogli odwiedzać przedszkole.

 

Nauczyciel powinien dążyć do wszechstronnego rozwoju dzieci. Największymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu tego celu są rodzice. Współpraca z rodzicami ma wiele form. Najlepsze rezultaty daje włączanie rodziców w życie przedszkola i zajęcia otwarte, na których rodzic może zobaczyć swoje dziecko na tle grupy. Zajęcia należy tak przemyśleć, aby rodzic aktywnie w nim uczestniczył np. wspólnie z dzieckiem malował, wykonywał jakąś prace, brał udział w zabawie, tańcu czy zabawie badawczej. Wspólne przeżywanie i działanie pozwala rodzicom dokładniej poznać własne dziecko, a także zauważyć jego problemy

 

Treści programowe

 

I.   Stwarzanie warunków do dobrej adaptacji dzieci w przedszkolu.

    Zapoznanie z pomieszczeniami i ogrodem przedszkolnym;

Poznanie osób pracujących w przedszkolu

-       poznanie imion pracowników i pełnionych przez nich funkcji podczas wspólnego zwiedzania przedszkola rodziców dzieci i nauczycielki grupy;

Zagospodarowanie sali;

-       urządzanie sal z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;

-       pomoc rodziców w zagospodarowywaniu kącików.

Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i dobrego klimatu;

-       umożliwienie rodzicom pobytu w przedszkolu;

-       określenie zasad obowiązujących rodziców w okresie adaptacji dziecka w przedszkolu.

Dokonanie diagnozy wzajemnych relacji.

 

 1. II.               Organizowanie działań mających na celu integrację dzieci , rodziców i personelu przedszkolnego.

Wzajemne poznanie się (rodzice, dzieci, personel przedszkola)

-       prowadzenie spotkań z rodzicami z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy, metody W. Sherborne i R. Labana.

Wystawki prac;

-       stwarzanie możliwości do wspólnej działalności twórczej;

Udział w imprezach przedszkolnych;

-           Akcja Sprzątania Świata;

-           Pożegnanie jesieni;

-           Spotkanie przy grilu;

-           Spotkanie wigilijne;

-           Choinka noworoczna;

-           Święto Babci i Dziadka;

-           Powitanie wiosny;

-           Święto niezapominajki;

-           Święto Matki;

-           Festyn rodzinny;

-           Święto Ojca;

-           Pożegnanie przedszkola.

Umożliwienie rodzicom pobytu z dzieckiem w przedszkolu w ciągu całego dnia.

Nawiązanie kontaktów między rodzicami i personelem przedszkola , a także między samymi rodzicami.

Ustalenie zasad kontaktów możliwych do zaakceptowania przez obie strony pedagogicznych relacji.

 

 1. III.           Aktywizowanie rodziców do współdziałania na rzecz placówki .

Udział rodziców w organizacje imprez przedszkolnych i wycieczek .

Pozyskiwanie rodziców do sponsorowania placówki , ewentualnie do poszukiwania sponsorów.

Stwarzanie możliwości rodzicom do współdecydowania o sprawach placówki

-       utworzenie Rady Rodziców.

 

 1. IV.           Działania  mające na celu pedagogizację rodziców.

Umożliwienie kontaktu ze specjalistami w różnych dziedzinach.

Wygłaszanie prelekcji .

Umieszczanie artykułów w gazetce przedszkolnej.

Prowadzenie warsztatów dla rodziców.

 

V.               Działania mające na celu zapobieganie patologiom – profilaktyka zagrożeń

     Umożliwianie kontaktu z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną,

     Poradnią AA.

     Uwrażliwianie na zagrożenia jakie stwarza współczesna cywilizacja poprzez:

-       zajęcia dydaktyczno wychowawcze z dziećmi i rodzicami

-       zajęcia warsztatowe

-       udział w konkursach

 

VI.           Diagnozowanie jakości współpracy z rodzicami

Ankiety dla rodziców i nauczycieli.

Zbieranie  informacji zwrotnych w sferze werbalnej, ruchowej, a także działalności plastyczno – technicznej.

Wypowiedzi podczas fazy podsumowującej na spotkaniach warsztatowych.

Skrzynka pytań i uwag.

Wpisy do kroniki.

 

VII.        Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną i kształtowanie współuczestnictwa w życiu rodzinnym.

    Okazywanie szacunku dla rodziców  i innych członków rodziny.

    Planowanie i wykonywanie niespodzianek sprawiających radość wszystkim

    członkom rodziny. 

Dostrzeganie praw członków rodziny.

Przyzwyczajanie dzieci do informowania rodziców o własnych doświadczeniach i przeżyciach w przedszkolu.

Okazywanie opieki wobec młodszego rodzeństwa i troskliwości w czasie choroby.

 

 

 

SPOSOBY REALIZACJI- PRZYKŁADY ZAJĘĆ

 

 

Scenariusz spotkania z rodzicami o charakterze integracyjno- informacyjnym.

Cele spotkania:

 1. Bliższe poznanie się- integracja.
 2. Zawarcie kontraktu.
 3. Wybranie Rady Rodziców.
 4. Znalezienie rozwiązań efektywnej współpracy rodziny i przedszkola.

Cele operacyjne:

-         rodzice znają nauczyciela i siebie nawzajem,

-         są otwarci,

-         podejmują chętnie realizację kolejnych zadań,

-         znają zasady komunikacji,

-         dzielą się swoimi obawami, potrzebami wobec przedszkola, wymieniają także co mogą dać od siebie .

-         potrafią negocjować kontrakt.

Środki dydaktyczne:

-         elementy do wykonania kwiatka,

-         kontur drzewa, elementy do drzewa,

-         arkusze szarego papieru,

-         pisaki.

Przebieg spotkania:

Faza wstępna

 1. Przywitanie schodzących się rodziców.
 2. Wykonanie z gotowych elementów  kwiatka wg  umieszczonej na jednym ze stolików instrukcji .
 3. Wpisanie kilku danych na kwiatku wg podanego wzoru.
 1. Siadanie rodziców na ustawionych w kręgu krzesełkach.

Faza realizacyjna.

 1. Dokonanie autoprezentacji z wykorzystaniem kwiatka – „ściągawki”.
 2. Integracja poprzez taniec – „Kasztany”.
 3. Praca w grupach. Udzielanie odpowiedzi na pytania:

-         Jaka jest współpraca z rodzicami?

-         Jaka powinna być współpraca z rodzicami?

-         Co zrobić, aby było lepiej?

 1. Sesja plakatowa – wynotowanie na dużych arkuszach odpowiedzi na pytania opracowywane w grupach..
 2. Tworzenie drzewa obaw, potrzeb i darów w stosunku do przedszkola.

(na przygotowanych przez prowadzącą elementach rodzice wypisują i zawieszają na schemacie drzewa swoje obawy – liście, dary – serca,  potrzeby – prostokąty).

 

           
   
     
 
   

potrzeby

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zawarcie kontraktu z rodzicami, zawierającego umowy  niezbędne do efektywnej współpracy.
 2. Wybranie Rady Rodziców.
 3. Podanie informacji dotyczących pracy przedszkola i grupy, a także   omówienie programu i podręczników wg, których będzie odbywać się praca w danej grupie.

Faza podsumowująca :

 1. Informacja zwrotna :

Czy akceptuję taką formę spotkań, co proponuję? (wypowiada się każdy z uczestników spotkania po kolei przekazując sobie pałeczkę).

 1. Taniec integracyjny – „Kasztany”

Scenariusz spotkania z rodzicami o charakterze szkoleniowym

Cele spotkania:

 1. Podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców poprzez zapoznanie:

-   z literaturą na temat dysleksji,

-         z objawami dysleksji i jej formami,

-         formami pomocy dziecku z dysleksją.

 1. Uświadomienie rodzicom problemu dziecka cierpiącego na dysleksję.

Cele operacyjne:

Rodzice :

-         wiedzą jak wykryć czy dziecko jest zagrożone dysleksją,

-         znają formy pomocy takiemu dziecku.

Środki dydaktyczne:

-         arkusze szarego papieru,

-         elementy do wykonania wizytówki,

-         pisaki,

-         kartki z informacjami dla rodziców.

Przebieg spotkania:

Faza wstępna.

 1. Przywitanie rodziców.
 2. Wykonanie wizytówki przez każdego ze schodzących się rodziców.
 3. Umieszczenie wizytówek na plakacie pt. „Oto jesteśmy” w miejscu baloników.

Faza realizacyjna:

 1. Taniec integracyjny.
 2. Sesja plakatowa – zapisywanie swoich skojarzeń na temat „Z czym kojarzy mi się dysleksja”.
 3. Przedstawienie referatu na temat: Co to jest dysleksja, jakie są jej objawy i jak sobie z nią radzić.
 4. Dyskusja wokół tematu dysleksji.
 5. Podanie literatury z tego zakresu i adresów oddziałów Polskiego Towarzystwa Dysleksji (każdy uczestnik spotkania otrzymuje kartkę z tymi informacjami).
 6. Sprawy różne.

Faza podsumowująca:

 1. Informacja zwrotna:

Co zrozumiałem czego doświadczyłem? (wypowiada się każdy z uczestników spotkania po kolei przekazując sobie pałeczkę).

2. Taniec integracyjne

Zajęcia otwarte z aktywnym udziałem rodziców

 

Scenariusz do ćwiczeń gimnastycznych metodą V. Sherborne.

Do ćwiczeń  zapraszamy np. mamy, które wcześniej uprzedzamy o rodzaju zajęć , aby mogły się odpowiednio przygotować.

Zadanie: Rozwijanie wzajemnych kontaktów, opanowanie lęku i emocji.

 

 1. I.                  Część wstępna.

Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała i pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa.

 1. Dzieci i mamy dowolnie maszerują i biegają z wysoko podniesionymi kolanami.
 2. W siadzie skulonym: dzieci  kręcą się dookoła własnej osi w jedną i w drugą stronę.
 3. Podobne ćwiczenie wykonują leżąc na brzuchu, obracają się za pomocą rąk dookoła osi w obie strony w przód i w tył.
 4. Mamy i dzieci siedząc naprzeciwko siebie pokazują części ciała: głowa, tułów, biodra, barki, brzuch, plecy, szyję, serce, a następnie części twarzy po jednej  i po drugiej stronie: oko, ucho, policzek, pośrodku- nos, usta, broda.
 5. W siadzie skulonym: dziecko kołysze się, najpierw wolno, później coraz śmielej.
 6. Mama leży na plecach, dziecko przytulone leży na niej. Posuwanie się, aż dzieckiem do przodu, do tyłu, pomagając sobie rękami.
 7. Mama robi  „mostek”, natomiast dziecko obchodzi ją na czworakach, przechodzi pod, przed, dookoła itp.

 

 1. II.               Część główna:

Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą, opanowanie lęku i emocji.

 1. Dziecko i mama leżą na plecach naprzeciwko siebie, ich stopy dotykają się  i wykonują na przemian przepychanie się stopami, wspólny rowerek.
 2. Dziecko leży na plecach, mama chwyta dziecko za ręce lub za stopy, idąc tyłem, ciągnie dziecko. Zmiana ról o ile to możliwe.
 3. W pozycji stojącej: dziecko kładzie się na plecach mamy, a ta stopniowo przejmuje ten ciężar.
 4. Kołysanie w pozycji siedzącej: tworzenie „fotelika” dla dziecka mama obejmuje je i łagodnie kołysze do przodu oraz na boki, w jedną i w drugą stronę.
 5. Prowadzenie „ślepca” – dziecko zamyka oczy i jest prowadzone przez mamę.
 6. Dziecko zwija się w kłębek, robi „paczkę”, a opiekun usiłuje rozwiązać paczkę.
  1. III.           Część końcowa.

Ćwiczenia rozluźniające, relaksujące:

Stanie naprzeciw siebie, mama i dziecko trzymają się za ręce, wykonują wspólne wdechy, podskakują na jednej i drugiej nodze, wreszcie robią wspólne przysiady, na zakończenie wzajemnie wysłuchują pracy swoich płuc.

 

 

Scenariusz zajęć z dziećmi z aktywnym udziałem rodziców

 

Temat: Zabawa jakiej nie było, czyli Święto Matki inaczej

 

Cele zajęć:

-         rozwijanie aktywności twórczej;

-         wzmacnianie więzi emocjonalnej z mamami;

-         wdrażanie do współdziałania w grupie.

 

Cele operacyjne:

Dziecko :

-         potrafi słuchać uważnie czytanego tekstu;

-         używa form grzecznościowych;

-         potrafi pracować w grupie;

-         umie złożyć życzenia.

 

Środki dydaktyczne:

-         kwiatki z kartonu w 4 kolorach;

-         tekst opowiadania;

-         elementy do dekoracji w 4 kolorach;

-         pudło z podwójnym dnem;

-         skrawki taśmy samoprzylepnej w 4 kolorach;

-         magnetofon, taśma z nagraniem;

-         upominki dla mamy.

 

Przebieg zajęć:

Faza wstępna:

 1. Zaproszenie na zajęcia otwarte mam dzieci.
 2. Losowanie kolorów w dniu poprzedzającym zabawę.
 3. Przygotowanie strojów w wylosowanym kolorze.
 4. Przygotowanie kwiatków w odpowiednich kolorach.

Faza realizacyjna:

 1. Witane przez dzieci mamy proszone są o wpisanie na „swoim” kolorze kwiatka własnego imienia i dziecka i zawieszenie go na właściwym sznurku.
 2. Zaproszenie wszystkich do koła podzielonego na cztery części: żółtą, niebieską, czerwoną i zieloną. (Każdy zajmuje ćwiartkę we własnym kolorze).
 3. Wysłuchanie pierwszej części opowiadania „Bajka o Ćwierćlandzie”- Giny Ruck Paugud.
 4. Dekorowanie własnego kraju i siebie z wykorzystaniem różnych rodzajów materiałów w barwach swojego państwa.
 5. Prezentacja polegająca na równoczesnym zawołaniu własnego imienia.
 6. Ułożenie przez mieszkańców poszczególnych krajów hymnu, następnie jego odśpiewanie.
 7. Przygotowanie przez każdą z grup scenki- zagadki pantomimicznej , dwóch zawodów, które kojarzą się z kolorem danego kraju.
 8. Układanie jadłospisów na wesele królewny – potrawy tylko w barwach kraju.
 9. Włożenie przez przedstawicieli krain do specjalnego pudła (podwójne dno) jednego przedmiotu charakterystycznego dla danego kraju.
 10. Odczytanie drugiej części opowiadania. Wymieszanie się wszystkich zgodnie z treścią opowiadania.

-         witanie się z przedstawicielami innych krajów przylepiając im równocześnie do ubrania skrawków taśmy samoprzylepnej w kolorze własnego kraju;

-         wspólne czarowanie polegające na podawaniu sobie z rąk do rąk „czarodziejskiego pudła”;

-         otwarcie pudła i stwierdzenie , że zamiast schowanych tam przedmiotów znajdują się teraz cukierki;

-         częstowanie się słodyczami;

 1. Ustawienie przez dzieci krzesełek , na które zaprosiły swoje mamy.
 2. Złożenie życzeń i wręczenie upominków mamą z okazji ich święta.
 3. Zaśpiewanie piosenki „Święto mamy” i zatańczenie „Krakowiaka”.
 4. Wspólny taniec z mamami.

 

 

Scenariusz spotkania z rodzicami o charakterze szkoleniowym

 Temat:  Wpływ  telewizji i gier komputerowych na rozwój emocjonalny dziecka. Inicjowanie form współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na płaszczyźnie rodzina – przedszkole podczas zebrania z rodzicami.

Cele ogólne spotkania

 Podnoszenie świadomości rodziców poprzez zapoznanie:

- z literaturą dotyczącą negatywnego wpływu telewizji i gier komputerowych na          rozwój emocjonalny dziecka.

- zagrożeń jakie niesie za sobą nieumiejętne korzystanie przez dzieci z telewizji oraz gier komputerowych.

- ujednolicenie oddziaływań wychowawczych na płaszczyźnie przedszkole- dom.

 Cele operacyjne:

Rodzice:

- wiedzą, jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego doboru przez dzieci gier komputerowych i oglądania nieodpowiednich programów telewizyjnych,

- mają świadomość odpowiedniego doboru gier i programów telewizyjnych,

-  znają wady i zalety poszczególnych mediów.

- rodzice rozumieją konieczność współpracy z przedszkolem.

Środki dydaktyczne:

- arkusze szarego papieru,

- elementy do wykonania wizytówki,

- pisaki,

- kartki z informacjami dla rodziców.

 Faza wstępna:

 1.Wykonanie wizytówki przez każdego ze schodzących się rodziców.

 2.Umieszczenie wizytówek na plakacie pt. „Oto jesteśmy” w miejscu baloników.

 3.Powitanie rodziców i podanie tematu zebrania.

 Faza realizacyjna:

1. Taniec integracyjny pt. „ Pingwin”

2. Podział rodziców na grupy pt. „ Cztery pory roku”.

I   grupa –   wiosna

 II  grupa –  lato

 III grupa –  jesień

 IV grupa -  zima

 3. Praca w grupach:

Grupa I -   pozytywny wpływ gier komputerowych na dzieci.

Grupa II -  pozytywny wpływ  telewizji na dzieci.

Grupa III - negatywny wpływ gier komputerowych na dzieci.

Grupa IV - negatywny wpływ telewizji na dzieci.

4. Sesja plakatowa- Podzielenie każdego z  arkuszy papieru na dwie części:

  I –  część  –  pozytywny wpływ oglądania telewizji

  II -  część  -   negatywny wpływ oglądania telewizji

  II -  część  - negatywny wpływ gier komputerowych

Każda grupa zamieszcza na plakacie swoje pisemne skojarzenia.

5. Wygłoszenie przez nauczycielkę referatu na temat „ Wpływ telewizji i gier komputerowych na rozwój emocjonalny dzieci”.

6. Dyskusja odnośnie referowanego zagadnienia – „Burza mózgów”.

7. Podanie literatury i tytułów  edukacyjnych gier komputerowych dla dzieci.

8. Podsumowanie I półrocza w grupie IV.

9. Sprawy różne.

 Faza podsumowująca:

1.  Informacja zwrotna: Co zrozumiałem czego doświadczyłem?

    ( każdy z uczestników wypowiada się przekazując sobie pałeczkę).

2. Taniec integracyjny.

 

Scenariusz zajęć otwartych z rodzicami

 

Temat: Pożegnanie jesieni.

 

Cele:

- zacieśnianie więzi rodzinnych,

- wyzwalanie aktywności twórczej w zakresie formy dramatycznej

- uczenie współdziałania w harmonii przy współodpowiedzialności za całą grupę,

- wspieranie działań przedszkola przez dom rodzinny.

Dziecko potrafi:

- być współgospodarzem uroczystości,

- pokonać strach i nieśmiałość w czasie występów,

- brać udział wraz z rodzicami we wspólnych konkursach, tańcach integracyjnych oraz wspólnych zabawach.

Zadania edukacyjne:

Utrwalenie wiadomości przyrodniczych dotyczących jesieni.

Środki dydaktyczne:

Dekoracja Sali jesiennymi emblematami, owoce, warzywa, kwiaty, stroje do inscenizacji, kaseta z nagraniami.

 

 1. Zaproszenie członków rodzin – wykonanie zaproszeń przez dzieci (na jesiennych listkach)
 2. Powitanie gości przez Panią Jesień (przebrane dziecko), rozdanie jesiennych listów – wpisanie imion i przytwierdzenie listków do ubrań.
 3. Zabawy wstępne:

Powitanie – witamy tych którzy...lubią jesień, mają dobry humor, lubią dobrze się bawić...itp.

Wszyscy się  przedstawiają

Dzieci przybyłych rodzice siedzą przybyłych kręgu – zaproszenie do wspolnej zabawy:

Patrzcie, patrzcie co się dzieje!

Tyle gości mamy!

Cała grupa, nasza pani!

Twojej mamy nie znamy.

Dziecko mówi: Moja mama Ewa

Osoba dorosła odpowiada: Mój synek Tomek.

 1. Zaproszenie rodziców do obejrzenia inscenizacji pt. „Trzech synów Pani Jesieni”
 2. Zabawa „Znamy owoce” – (rodzic z dzieckiem)

- rozpoznawanie owoców po dotyku

- rozpoznawanie owoców po smaku,

- rozpoznawanie owoców po zapachu,

- rozwiązywanie zagadek słownych,

6. Zabawa integracyjna „Kasztanki” (KLANZA)

7. Zabawa „Znamy warzywa”

- zagadki słowne – wyciąganie z koszyka Pani Jesieni,

- przyporządkowanie liści odpowiednim warzywom (sałata, kapusta, por, pietruszka)

- rozpoznawanie po zapachu ( cebula, koper, pietruszka)

8. Degustacja sałatek i soku przygotowanych przez dzieci.

9. Wykonanie dowolnej pracy wykonanej z materiału przyrodniczego – wystawa prac.

10. Taniec przy piosence ‘Jesienny kujawiaczek”.

11. Pożegnanie „Do widzenia, do widzenia do miłego zobaczenia”.

 

 

Ewaluacja programu

 

    Ewaluacja programu ma na celu pozyskanie informacji o jego efektywności oraz jego usprawnienie. Metodami ewaluacji powinny być przede wszystkim ankiety dla rodziców i nauczycieli realizujących ten program. Uwagi ankietowanych umożliwią wprowadzenie ewentualnych zmian i modyfikacji, dzięki czemu może się on okazać ciekawszym i  bardziej atrakcyjnym.

   Pozyskanie informacji na temat realizacji wybranych treści programowych możemy uzyskać także na zajęciach z dziećmi  spotkaniach z rodzicami i zajęciach otwartych z aktywnym udziałem rodziców. Metodami ewaluacji mogą być wówczas:

-         obserwacja działań uczestników zajęć;

-         rozmowy;

-         prezentacje indywidualne i zespołowe;

-         informacja zwrotna realizowana w fazie podsumowującej np.

 • udzielanie odpowiedzi na pytania typu: „co zrozumiałem, czego doświadczyłem?”, „co akceptuję, co proponuję?”.
 • niedokończone zdania np.: „po zajęciach czuję się jak...”, „dzisiejsze spotkanie..”, „moja aktywność podczas warsztatów...”.

   Atrakcyjną formą ewaluacji mogą być metody:

 • Jeżyk i nożyczki (co dobre nabijam na jeżyka , co złe odcinam);
 • Metoda okrągłego stołu (każdy z uczestników dostaje pytanie , na które odpowiada osobie siedzącej naprzeciwko. Po udzieleniu odpowiedzi każdy swoje pytanie przekazuje osobie siedzącej po prawej stronie Rezultat wszyscy odpowiedzą na wszystkie pytania.);
 • Kosz i walizka (wszystko co pozytywne wrzucamy do walizki, to co negatywne do kosza);
 • Buzie (wyrażanie swoich uczuć, nastrojów i emocji poprzez oznaczenia graficzne buzi: uśmiechniętej, smutnej, obojętnej)

Informacje potrzebne do dokonania ewaluacji programu pragniemy uzyskać od wszystkich, do których ten program jest kierowany, a więc dzieci ich rodziców i nauczycieli.

Ewaluacja programu przy wykorzystaniu różnych metod umożliwi  ocenę jego efektywności i atrakcyjności, a uzyskane opinie i uwagi nakreślą nam kierunek dokonania ewentualnych zmian

 

 

Podsumowanie

 

 

Dzieci przychodzą do przedszkola z odmiennych kulturowo rodzin, wnoszą ze sobą inne tradycje, obyczaje, wyznania, normy, różne poczucie wartości, szacunku dla ludzi, rzeczy, różny sposób wypowiadania się.

Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego w dawaniu dziecku wsparcia emocjonalnego, poczucia adaptacji i bezpieczeństwa. Może natomiast uzupełniać i wzbogacać doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające.

Uroczystości, spotkania to ważna forma pracy wychowawczej z dziećmi. Sprzyjają kształtowaniu uczuć rodzinnych, ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola. Wyzwalają aktywność, uczą tolerancji, przynoszą dziecku satysfakcję i radość. Pomagają w łatwiejszym nawiązywaniu kontaktów z osobami dorosłymi.

Partnerstwo nauczycieli i rodziców, pełne wzajemnego szacunku daje szansę prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego dziecka. Wspólne oddziaływania wychowawcze pozwalają na spełnianie oczekiwań dziecka, pomagają w dążeniach, sprzyjają rozwojowi nowych umiejętności i form działania. Porozumienie między nauczycielką, a rodzicami stwarza optymalne warunki do rozwoju dziecka, gdyż umożliwia ograniczanie takich sytuacji wychowawczych, wychowawczych, którymi wynosi ono ważne dla siebie doświadczenia.

Należy dążyć do tego, by interakcje nauczyciel – rodzice, dom - - przedszkole były wielopłaszczyznowe i ciągłe.

Literatura:

M. Grochociński, „Kultura pedagogiczna rodziców”, „Rodzina i dziecko”,red. M. Ziemska, Warszawa 1986

Z. Dąbrowska – Caban „Rodzina polska u progu XXI wieku”, „Problemy rodziny” 1999, nr 4

S. Guz „Edukacja przedszkolna w okresie przemian”, Warszawa 1996

M. Karwowska – Struczyk „Co rodzice myślą o przedszkolu?”, Wychowania w przedszkolu nr 2, 1994

M. Rościszewska – Olejniczak „Organizacja współpracy z rodzicami w przedszkolu”, Management w przedszkolu, marze 1999

K. Lubomirska, „Przedszkole, rzeczywistość i szansa”, Warszawa 1997

D. Waloszek „Rola rodziny we współczesnej edukacji przedszkolnej”, Legnica 1994

A. Rawicka ‘Współpraca przedszkola z rodzicami”, WSiP Warszawa 1991