| | | AAA
Przedszkole Samorządowe Nr 22
SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

Procedura odbioru dziecka

Procedura odbioru dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 22 w Kielcach.

 

Podstawa prawna

 1. Kodeks Postępowania Cywilnego.
 2. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. 

     (Dz. U. Nr 9, poz. 59  z późniejszymi zmianami).

 1. Rozporządzenie  MENiS  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

     i placówkach Dz. U. Nr 6, poz. 69).

 1. Statut Przedszkola
 2. Rozporządzeni MENzdnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół( DZ.U.z 2001r Nr60,poz. 624 z pżn.zm.)

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w przedszkolu nr22 w Kielcach

2. Zakres procedury

Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Nr22 w Kielcach

3 Osoby podlegające procedurze

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka, bądź jego prawni opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy przedszkola .

4 Procedura przyprowadzania dziecka do  przedszkola

 

 1. Dzieci przyprowadzone do przedszkola odbierane są od rodziców lub opiekunów prawnych poprzez osobę dyżurującą w holu lub kierowane samodzielnie do Sali.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola przygotowuje je w szatni do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazuje pracownikowi przedszkola (osobie dyżurującej w szatni) lub samodzielnie zaprowadza do grupy.
 3. Odbieranie dzieci przez rodziców lub opiekunów prawnych odbywa się za pośrednictwem pracownika dyżurującego w szatni przedszkola.
 4. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi. Dziecko przyprowadzone jest do szatni i przekazywane rodzicom. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka poprzez inną dorosłą osobę (babcię, dziadka, sąsiadkę, ciocię), wskazaną przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, w formie pisemnej deklaracji z podaniem imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko wraz z podpisem rodzica upoważniającego inną osobę do odbioru dziecka z przedszkola (formularz zgody w załączeniu).
 6. Rodzeństwo nieletnie od 13 roku życia może odbierać dziecka z przedszkola zgodnie z rozporządzeniem
 7. Wydanie dziecka z przedszkola osobie upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego odbywa się po uprzednim wylegitymowaniu jej przez nauczyciela. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka (z chwilą odebrania dziecka z przedszkola).
 8. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym, osobie wskazanej przez rodziców) – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni, osoba wskazana przez rodzica).
 9. W przypadku odbioru dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub osobę wskazaną przez rodziców, będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, bądź zachowującą się agresywnie lub w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu dziecka – personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, a jeżeli jest to niemożliwe należy wezwać Policję. Policja poszukuje opiekunów dla dziecka, a w ostateczności umieszcza dziecko w Izbie Dziecka.

Personel Przedszkola z przebiegu wydarzeń o których mowa w pkt  9 zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową