| | | AAA
Przedszkole Samorządowe Nr 22
SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

Koncepcja pracy przedszkola

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2014 - 2019 

 

 

„Troska o dziecko jest pierwszym

i podstawowym sprawdzianem

 stosunku człowieka do człowieka”

 Jan Paweł II

 

 ***********************************************************************************************************

  Spis:

 

1. Podstawa prawna

2. Nasze przedszkole

3. Oferta przedszkola

4. Metody stosowane w przedszkolu

5.Działania podnoszące jakość pracy przedszkola.

6.  Model absolwenta przedszkola

7. Współpraca z rodzicami.

8. Instytucje i organizacje współpracujące z przedszkolem

9. Założenia główne

10. Wizja

11. Misja

12. Tradycje przedszkolne.

13. Kierunki rozwoju przedszkola

14. Cele koncepcji pracy przedszkola

15. Ewaluacja koncepcji pracy i rozwoju przedszkola

16. Zakończenie

 *******************************************************************************************************

1. PODSTAWA PRAWNA

 Koncepcja  Pracy Przedszkola opracowana na podstawie:

 1. Rozporządzenie z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz U.Nr 61 poz 624 z późniejszymi zmianami)

 2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r.w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. Nr 168, poz.1324 ze zmianami)

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz U. z 2013r. poz 560)

 4. Statutu Przedszkola Samorządowego nr 22 uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2011r.

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz U. z 2014 r. poz. 803)

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz U z 2013r. poz 532)

 7. Wniosków  sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

A także:

Ankiet wypełnianych przez rodziców na temat:  „Razem tworzymy koncepcję przedszkola”

 

**********************************************************************************************************

2. NASZE PRZEDSZKOLE

   Przedszkole Samorządowe  Nr 22 w Kielcach zostało założone w 1962 roku

Organem prowadzącym jest  Urząd Miasta Kielce. Nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty . Dyrektorem przedszkola od 2000 r. jest mgr Ewa Martyka.  

   Przedszkole zlokalizowane w dzielnicy Czarnów przy ul. Chrobrego 110,  mieści się w wolno stojącym budynku,  otoczone ogrodem przedszkolnym.  Budynek nie posiada sali gimnastycznej.

   Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne.

 Przy przedszkolu jest duży ogród przedszkolny wyposażony w piaskownicę, zestaw rekreacyjno- sportowy. Placówka posiada dogodną lokalizację. Do placówki uczęszcza 153 dzieci w wieku 3-6 lat, które są rozmieszczone w 7 oddziałach.

  Przedszkole jest czynne w godzinach 630- 1630.

Pracownicy przedszkola to kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno – obsługowy. Nad ich pracą czuwa dyrektor i wicedyrektor.

 Przedszkole zatrudnia 26 osób:

- 13 nauczycielek (w tym dyrektor i wicedyrektor),

- 15  pracowników obsługi i administracji.

Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje i wykazuje się kompetencją:

- wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,

Mamy 9 nauczycielek dyplomowanych, 2 nauczycielki mianowane, 1 nauczycielka kontraktowa, 1 nauczycielka stażystka.

Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści:

- nauki religii,

- rytmiki, 

Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Programy realizowane w przedszkolu to:

"Wokół przedszkola" wyd. MAC

"W radości dzieci Bożych. Program nauczania religii dla przedszkola." Wyd. JEDNOŚĆ

 Ponadto realizujemy także programy własne, opracowane przez nauczycieli naszej placówki 

„Otwarte przedszkole - aktywni rodzice”

„Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych „

„Rytmika w przedszkolu” 

„Zabawy badawcze przedszkolaków”

„Program do nauki język angielskiego”

„Program wychowawczy

Kolorowe odżywianie”

a także ogólnopolski program "Uczymy Dzieci Programować"

Realizujemy również projekty edukacyjne:

Święto Pluszowego Misia”

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

"Piękna Nasza Polska Cała" 

Od od 1 września realizowana jest innowacja pedagogiczna "Jesteśmy Polakami"

Personel administracyjno - obsługowy zajmuje się planowaniem posiłków, zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, 
dba o przygotowanie i wydawanie posiłków. Wykonuje prace porządkowe i naprawcze, 
bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki. 
W placówce zatrudnione są dwie osoby do obsługi finansowo – księgowej.

    Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka.

   W urzeczywistnianie naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, mogą rozwijać swoje talenty i do którego przychodzą z radością.

 **********************************************************************************************************

3. OFERTA PRZEDSZKOLA

 • Wspólnie z rodzicami, jako najbardziej znaczącymi autorytetami dziecka w wieku przedszkolnym, koncentrujemy nasze działania wychowawczo- dydaktyczne na wspomaganiu jego rozwoju w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwaWobec rodziny przyjmujemy postawę doradczą i wspierającą działania wychowawcze: rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie interwencji specjalistycznej; informowanie na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w naszym przedszkolu.
 • Przygotowujemy naszych wychowanków, na miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z ludźmi przyrodą i samym sobą.
 • Budzimy zaciekawienie otaczającym światem poprzez organizowanie działań i sytuacji pozwalających na poznanie i rozumienie siebie i świata, a tym samym dostarczanie radości odkrywania.
 • Zwracamy uwagę dzieci na piękno ojczystego słowa w pięknej literaturze dziecięcej i muzyce.
 • Umożliwiamy dzieciom wyrażania siebie w różnych formach ekspresji: słownej, plastycznej, muzycznej.
 • Wspieramy działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności.
 • Pomagamy odnaleźć im swoje miejsce w grupie rówieśniczej poprzez uczenie nawiązania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami, w budowaniu własnego „ja”.
 • Tworzymy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej  i zabawowej dziecka.
 • Naszym priorytetowym celem jest wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych. Uczymy patrzeć na potrzeby innych ludzi.
 • Wychowujemy człowieka myślącego, kochającego, altruistycznego, poszukującego.
 • Promujemy zdrowy  styl życia.

 

W ramach zajęć dodatkowych organizowane są:

Zajęcia umuzykalniające;

Teatrzyki;

Wycieczki

Zajęcia warsztatowe

 

W organizacji procesu edukacyjnego :

 • preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka, wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych m.in. improwizacji ruchowej R. Labana, Metody Ruchu Rozwijającego W. Scherbone, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz oraz pedagogikę zabawy, wprowadzamy dzieci w świat nowych technologii poprzez zajęcia z kodowaniem.
  • Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci;
  • Prowadzimy zajęcia rozwijające z zakresu aktywności tanecznej i plastycznej.
  • Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów;
  • Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu;

W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość:

v  Poznawania i rozumienia siebie i świata;

v  Odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości;

v  Rozróżniania podstawowych wartości- dobra, miłości, przyjaźni;

v  Inicjowania zachowań proekologicznych;

v  Kreatywnego myślenia;

v  Nabywania umiejętności poprzez działanie.

v  Poznanie zasad zdrowego odżywiania.

 *************************************************************************************************

4. METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, między innymi:

a) Prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej

b) Kinezjologia edukacyjna Denisona  - to ćwiczenia  relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania – sprzyja harmonijnemu rozwojowi, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka.

c) Pedagogika zabawy-  zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji

d) Muzykoterapia-obszar edukacji kulturowo- estetycznej, zabawy dowolne,

odpoczynek dzieci.

e) Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – metoda gwarantująca prawidłowy rozwój fizyczny dziecka  i pomagająca zdobyć poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie – stwarza okazję do współdziałania i partnerstwa oraz umiejętności rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji,

f) Metody aktywne: gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R.Labana i K.Orffa,

g) Elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania

h) Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz- metoda słuchowo – wzrokowo – ruchowa, w której ważną role odgrywają elementy słuchowe, wzrokowe, motoryczne.

i) drama – uczy poprzez osobiste doświadczenie – uczestnictwo lub obserwowanie scenek – rozwija umiejętność wyrażania siebie poprzez dialog w rolach sytuacyjnych, gry i zabawy,

j) aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss

k) techniki relaksacyjne, bajkoterapia – techniki wyciszające, rozluźniające,

rozwijające inteligencję oraz kształtujące relacje ze społeczeństwem Bajki wprowadzają ład i porządek jednocześnie pozwalając dziecku dostrzec, jakie reguły rządzą w prawdziwym świecie. Stwarzają poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji emocjonalnej.

 ******************************************************************************************************

5. DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

1. Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

      pochwała indywidualna,

      pochwała przed całą grupą,

      pochwała przed rodzicami,

      oklaski,

      emblematy,

      przydział funkcji.

Stosowane sposoby wyrażania emocji:

      kąciki złości;

      parasol złości;

      kącik przemyśleń.

2. Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

a. przeprowadzenie diagnozy wstępnej;

 1. b.  szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju;
 2. c.  informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej  i końcowej;

d. półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy;

 1. e.  bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji;
 2. f.  przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

a. prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy, konkursy);

b. teczek prac i innych dokumentów;

c. arkuszy obserwacji rozwoju dziecka;

d. albumów, kronik;

e. materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.);

 1. f.  rozmów.

3. Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

a. ankiet;

b. rozmów z nauczycielami, rodzicami;

c. obserwacji, prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw;

d. arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela;

e. innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

4. Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

a. nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej;

b. nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

c. informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

d. rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych,  w trakcie indywidualnych rozmów, informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

**********************************************************************************************************

6.MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

 

Absolwent Przedszkola Samorządowego Nr 22 w Kielcach:

- jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami ,

- jest aktywny , dociekliwy, kreatywny i ambitny,

- rozumie świat i wartości w nim nagromadzone,

- jest samodzielny, radzi sobie w rożnych sytuacjach problemowych,

- dba o swoje zdrowie i innych,

- jest sprawny fizycznie,

- umie pracować w zespole,

- osiąga w większości dobre wyniki w szkole,

- nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi,

- potrafi szanować siebie, jest wrażliwy na potrzeby innych,

- ma ukształtowane poczuci własnej wartości,

- ma poczucie humoru i pogodę ducha.

 

*************************************************************************************************************

6. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI.

Aktywny udział rodziców procesie wychowania i edukacji dzieci w przedszkolu ma ogromne znaczenie dla wszystkich podmiotów edukacji. Potrzeba nawiązania bliskich, partnerskich kontaktów między nauczycielami i rodzicami wynika z jednej strony z konieczności przezwyciężania zagrożeń dotyczących obu środowisk, z drugiej zaś podyktowana jest dokonującymi się przemianami edukacyjnymi.

Na tworzenie korzystnych dla rozwoju dziecka pedagogicznych relacji przedszkola i rodziny wpływa wiele czynników m. in. świadomość ich znaczenia dla wszystkich zainteresowanych stron: nauczycieli, dzieci i rodziców, wzajemne postawy i oczekiwania, poziom zaangażowania i odpowiedzialność obu środowisk, umiejętność tworzenia partnerskich relacji międzyludzkich.

Rodzice mają szansę stać się pełnoprawnymi partnerami przedszkola, zależy to jednak od postawy obu zainteresowanych stron. Budowanie partnerskich relacji nie jest, bowiem łatwe.

Wpływ rodziny i przedszkola na wszechstronny rozwój dziecka będzie tym korzystniejsze, im bliższe kontakty nawiążą ze sobą rodzice i nauczyciele. Dążenia obu stron powinny zmierzać do kształtowania relacji opartych na humanistycznych wartościach, przybierających postać autentycznej, partnerskiej i podmiotowej współpracy. Wymierne korzyści z takich kontaktów odniesie tak przedszkole, jak i rodzina, a przede wszystkim samo dziecko.

Szansą na pozyskanie rodziców jest wypracowanie nowych, atrakcyjnych form wzajemnych kontaktów oraz udoskonalenie dotychczas realizowanych form współpracy, co pozwoli jej uczestnikom odczuć sens i wartość podejmowanych zadań.

Proces ten już się rozpoczął i rozwija, czego potwierdzeniem mogą być wspólne działania podejmowane w naszej placówce wraz z rodzicami.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 1. Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu i umacnianiu kontaktów rodziny z przedszkolem.
 2. Włączenie rodziców do aktywnego działania na rzecz przedszkola.
 3. Wzajemne przejmowanie obowiązków edukacyjnych  w ramach organizacji przedszkolnych (Rada Rodziców)
 4. Gotowość rodziny do współpracy w zakresie poznawania własnego dziecka i jego problemów – profilaktyka zagrożeń.
 5. Dostarczanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej rodzicom w celu poprawienia jakości wychowania ich dzieci.
 6. Wykorzystanie potencjalnych możliwości rodziców (zawodowych, finansowych, umiejętności organizacyjnych, zdolności i zainteresowań)

Cele operacyjne:

Dziecko:

- zna tradycje rodzinne i przedszkolne,

- uczy się współdziałania oraz kulturalnego współżycia z ludźmi;

- ma poczucie więzi z rodziną, dziećmi i dorosłymi,

- potrafi swobodnie wypowiadać się o swojej rodzinie;

- dostrzega prawa członków rodziny;

- wie, że należy szanować osoby starsze;

- wykonuje rożne niespodzianki, sprawiające radość członkom rodziny,

Nauczyciel:

- orientuje się w ogólnej problematyce współczesnej rodziny,

- zna wychowanka oraz jego środowisko rodzinne;

- planuje działania mające na celu kształtowanie partnerskich relacji między przedszkolem, a rodziną,

- wykazuje umiejętność w komunikowaniu się z rodzicami;

- współdziała z rodziną we wszystkich sprawach dotyczących wychowania i nauczania;

- włącza rodziców w rytm życia grupy i przedszkola, przez zapraszania ich do wspólnych zajęć, zabaw z dziećmi,

- diagnozuje wzajemne relacje,

- na bieżąco informuje o postępach dziecka;

- systematycznie umieszcza informacje dla rodziców na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola

- wdraża nowatorskie formy współpracy z rodziną,

- podnosi wiedzę pedagogiczną rodziców, wskazuje zagrożenia.

Rodzina:

- współdziała z nauczycielem we wszystkich sprawach dotyczących wychowania i nauczania,

- współuczestniczy w tworzeniu programu przedszkola;

- wysuwa swoje oczekiwania wobec przedszkola;

- udziela wyczerpujących informacji dotyczących dziecka, sposobu jego zachowań;

- wspólnie z nauczycielem planuje ciekawe zajęcia i wycieczki; spotkania z ciekawymi ludźmi;

- pogłębia swoją wiedze pedagogiczną;

- korzysta z biblioteki przedszkolnej, gazetki przedszkolnej; strony internetowej przedszkola

- angażuje się w prace na rzecz przedszkola

 

Formy współpracy i metody realizacji.

    Planując działania mające na celu kształtowanie partnerskich relacji między przedszkolem i rodziną dziecka dostrzegamy potrzebę wypracowania nowych, atrakcyjnych kontaktów. Chcemy również, udoskonalić dotychczas realizowane formy kontaktów z rodzicami takie jak :

 1. Zebrania z rodzicami:

-    o charakterze integracyjno – informacyjnym ;

-     szkoleniowym;

-       spotkanie z ekspertem (angażowanie rodziców różnych specjalności)

-       podsumowujące półroczną i całoroczną pracę;

-       towarzyskim.

2. Rozmowy indywidualne:

-       systematyczne prowadzenie  rozmów z rodzicami dotyczących dziecka, jego rozwoju i funkcjonowania w przedszkolu i w domu;

3.   Zajęcia otwarte z aktywnym udziałem rodziców:

-       prezentacja metod pracy z dziećmi;

-       prowadzenie rozmów z rodzicami po zajęciach otwartych, wyjaśnianie im celowości prowadzonych zabaw i zajęć;

-       udostępnianie rodzicom materiałów z danego zakresu z propozycjami zabaw możliwych do przeprowadzenia w domu.

4.Imprezy okolicznościowe:

-       angażowanie rodziców w prace organizacyjne związane z planowaniem uroczystości grupowych i przedszkolnych.

5.   drówki regionalne:

-       udział rodziców w wycieczkach i rajdach, angażowanie w ich organizację i w działania wychowawcze z nich wynikające;

6. Skrzynka kontaktowa, rozmowy telefoniczne:

-       udostępnienie rodzicom numerów telefonu placówki i adresu skrzynki kontaktowej w internecie. Grupy zamknięte na Facebooku, kontakt indywidualny z rodzicami przez messenger.

7.Biblioteczka przedszkolna:

-       udostępnienie rodzicom biblioteczki przedszkolnej i wykazu literatury z interesującego ich zakresu.

8.   cik dla rodziców:

-       eksponowanie na bieżąco prac plastycznych dzieci ;

-       zadań edukacyjnych na każdy miesiąc;

-       wierszy i piosenek;

-       ciekawostek i zdjęć z życia grupy;

-       informacji o różnych publikacjach;

-       propozycji gier i zabaw.

9.   Gazetka przedszkolna:

-       redagowanie gazetki przedszkolnej „To i owo” przeznaczonej dla dzieci i ich  rodziców.

10.Dni otwarte przedszkola:

-   ustalenie jednego dnia w miesiącu, w którym rodzice będą mogli odwiedzać przedszkole.

7. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE Z PRZEDSZKOLEM

   Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami.

Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje placówka. W ostatnich latach szczególnie aktywnie współpracowaliśmy z:

      Osiedlowym Domem Kultury „Ziemowit”– udział dzieci w warsztatach, filmowych, plastycznych, literackich

      Domem Pomocy Społecznej– przygotowanie przez dzieci starsze uroczystości i upominków dla osób starszych, samotnych

       Szkołą Podstawową Nr 18: udział w  dniach otwartych szkoły

      Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach - wspólne spotkania, przedstawienia teatralne, udział w wystawach i uroczystościach

      Z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kielcach: opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspólne z nauczycielem organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców, prowadzenie badań przesiewowych i zajęć otwartych.

      Biblioteką - nawiązanie stałej współpracy, udział  w zajęciach bibliotecznych, udział pracowników biblioteki w uroczystościach przedszkolnych, słuchanie książek czytanych w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

      Z Nadleśnictwem Kielce– wycieczki do lasu na ścieżkę edukacji ekologicznej,  spotkania z leśnikami, organizowanie zbiórki karmy dla zwierząt leśnych, organizowanie pogadanek o treści ekologicznej, pozyskanie roślin do obsadzenia terenu przedszkola, udział dzieci w konkursach plastycznych.

       Wyższymi uczelniami – stworzenie możliwości studentom pedagogiki odbywania praktyk i prowadzenia badań do swoich prac semestralnych, licencjackich, magisterskich.   

       Policją, działem prewencji – pokazy dla dzieci, pogadanki, zajęcia edukacyjne, zasady prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym.

      Strażą Pożarną – zwiedzanie budynku straży, pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych,

       Z zakładami pracy, bankami, prywatnymi przedsiębiorstwami, itp.- pozyskiwanie środków na upominki dla dzieci.

       Przychodnia Zdrowia, wycieczki, spotkania i przeglądy . Udział w imprezach zdrowotnych.

       Z absolwentami przedszkola- organizowanie spotkań, prezentowanie twórczości wokalnej, recytatorskiej, plastycznej.

       Z innymi przedszkolami - wymiana doświadczeń, zadań, wspólne imprezy.

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – udział w licznych szkoleniach, konferencjach nauczycieli, organizowanych także w naszej placówce

      Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – udział w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach nauczycieli w naszej placówki,

      Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach – udział w spektaklach, spotkaniach z aktorami,

      Ligą Ochrony Przyrody w Kielcach – udział w warsztatach, konkursach, akcjach, wspólne organizowanie uroczystości przedszkolnych, turniejów.

      Artystami różnych teatrów o zasięgu ogólnopolskim w zakresie edukacji teatralnej dzieci.

      Przedszkolami na terenie całej Polski- udział w konkursach plastyczno - technicznych

************************************************************************************************************

9. ZAŁOŻENIA GŁÓWNE:

 

Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie i ochronę środowiska nastawionym na twórczy rozwój dziecka.

 „Człowiek jest wielki nie przez to co ma i kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.

J. Paweł II

 *******************************************************************

10.WIZJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA

Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.

oraz:  

v  Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.

v  Wyposaży je w kompetencje poznawcze, społeczne, kulturowe niezbędne do tego, aby w przyszłości były ludźmi twórczymi, śmiałymi oraz dbającymi o swoje zdrowie i aktywnymi ruchowo.

v  Nasi wychowankowie rozpoczną z sukcesem naukę w szkole.

v   Respektując prawo rodziców do zabierania głosu w ważnych sprawach związanych z ich dzieckiem, nasze przedszkole będzie zabiegać o partnerską współpracę z rodzicami. Rodzice będą wspierani przez przedszkole w wypełnianiu ich roli wychowawczej.

v  W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwiną swoje zainteresowania, zdobędą umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju. Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stworzy okazję do zabaw.

v  Przedszkole będzie starało się sprostać oczekiwaniom różnych środowisk lokalnych. Będzie promować swoją działalność- nauczycieli, dzieci i rodziców.

*************************************************************************************************************

11. MISJA PRZEDSZKOLA.

Ideą przewodnią naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka w wielu aspektach jego aktywności: w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

 

Nasze Przedszkole:

 • promuje zdrowie i  aktywny tryb życia.
 • dba o bezpieczeństwo dzieci.
 • to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny.
 • jest otwarte na potrzeby i zainteresowania dziecka.
 • wspiera aktywność i kreatywność dziecka. Pomaga w rozwoju jego talentów.
 • zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, bezpiecznym budynku.
 • przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, przeżywania sukcesów, radzenia sobie z porażkami.
 • promuje działania mające na celu ochronę środowiska.
 • buduje u dzieci system wartości , ukazując co jest dobre a co złe.
 • jest otwarte na propozycje i oczekiwania rodziców. Wspomaga rodziców w sytuacjach problemowych.
 • stwarza warunki do prawidłowej adaptacji dziecka w przedszkolu.
 • współpracuje z instytucjami, które pomagają w lepszym przygotowaniu dziecka do życia społecznego.
*******************************************************************************************************

12. TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Tradycje zajmują znaczące miejsce w życiu każdego człowieka. Kształtowanie tradycji dokonuje się głównie w domu rodzinnym. Obok rodziny ważną funkcję w kultywowaniu tradycji spełnia przedszkole. Jest tutaj wiele możliwości do przeprowadzenia zajęć związanych z regionalną tradycją kulturową. Kalendarz uroczystości przedszkolnych oraz zwyczaje doroczne są doskonałym podłożem do animowania różnorodnych, ciekawych zabaw.

Tradycje nie rodzą się z dnia na dzień. Składają się na nie całe długie lata wspólnych przeżyć i działań, czasem pozornie drobnych, ale także istotnych dla wytworzenia silnej więzi uczuciowej z domem rodzinnym i swoim regionem. Te tradycje przenosić będą dorosłe już dzieci do swoich własnych domów.

W naszym przedszkolu kultywuje się wiele tradycji, które związane są z rodziną, świętami i ogólnie kalendarzem. Posiadamy swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń. Wszystkie ważne chwile odnotowujemy w kronice przedszkolnej i na stronie internetowej placówki.

W wykazie imprez przedszkolnych jesienią w naszej placówce odbywają się:

Święto owoców i warzyw, Święto drzewa, Święto Pluszowego Misia, pasowanie na przedszkolaka.

Tradycją naszego przedszkola są spotkania z Mikołajem, Jasełka, bal karnawałowy i obchody Dni Babci i Dziadka.

Corocznie uroczyście witamy wiosnę, obchodzimy Dzień Ziemi, Dzień Niezapominajki, wspólnie z rodzicami świętujemy Dzień Rodziny. Dzieci lubią obchody Dnia Dziecka, który zwykle połączone jest ze świętem sportu. Najstarsze przedszkolaki przygotowują zawsze uroczyste pożegnanie przedszkola.

W kalendarz imprez przedszkolnych weszły kolorowe dni, które nie mają stałego miejsca w kalendarzu. Dzieci z pomocą rodziców przygotowują wówczas ubrania w określonym kolorze: zielonym , pomarańczowym czerwonym czy np. żółtym.

Tradycją naszej placówki są także wycieczki autokarowe do ciekawych miejsc naszego regionu.

Uczestniczymy w konkursach, festiwalach, imprezach kulturalnych, zawodach sportowych, akcjach charytatywnych  i działaniach mających na celu ochronę środowiska.

Dbamy o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynków, upowszechniamy informacje o przedszkolu.

Chcemy w ten sposób stworzyć wizerunek przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom, do którego każdy chciałby posłać swoje dziecko.

 ************************************************************************************************************

13.KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA

1. Podejmowanie działań służących doskonaleniu efektów pracy własnej przedszkola.

2. Zapewnienie prawidłowego przebiegu i doskonalenia procesów edukacyjnych w przedszkolu.

3. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej.

 

KIERUNEK PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2014 - 2019

Lp.

Rok szkolny

Zadania

1.

2014/2015

Rozbudzanie i zainteresowanie dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, ułatwianie i nabywanie podstawowych umiejętności dbania o własne zdrowie we współpracy z rodzicami

2.

2015/2016

Wyzwalanie aktywności ruchowej jako metody sprzyjającej rozwijaniu samodzielności i kreatywności u dzieci

3.

2016/2017

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym oraz kształcenie właściwej postawy wobec przyrody.

 

4.

2017/2018

Teatr jako narzędzie komunikacji z otaczającym światem – poszerzenie działań skierowanych na rozwój mowy u dzieci

5.

2018/2019

Kultywowanie tradycji

regionalnych i narodowych przy jednoczesnym otwarciu się na kultury europejskie.

 

W zakresie bazy przedszkola:

 1. Pozyskanie funduszy na wymianę okien w salach - zrealizowano
 2. Modernizacja ogrodu przedszkolnego- zrealizowano
 3. Wymiana mebli w salach 
 4. Modernizacja ogrodzenia wokół przedszkola - zrealizowano
 5. Modernizacja  łazienek.
 6. Pozyskiwanie środków na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

14. CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

1. Wzmacnianie efektów działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej.

2. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola oraz monitoringu realizacji podstawy programowej według nowego rozporządzenia.

3. Promowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym przy współpracy z instytucjami i organizacjami środowiskowymi.

 

 DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW GŁOWNYCH

1. Rozpoznanie potrzeb Rady Pedagogicznej i poszczególnych nauczycieli w zakresie doskonalenia.

2. Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich.

3. Gromadzenie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.

4. Prowadzenie zajęć koleżeńskich – wymiana doświadczeń. 

 5. Rozpoznanie i określenie potrzeb w zakresie bazy i wyposażenia przedszkola (sal przedszkolnych, ogrodu przedszkolnego) 

6. Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, dostosowanie wewnętrznych uregulowań do tych przepisów.

7. Zapewnienie pracownikom i rodzicom dostępu do dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania placówki.

8. Współpraca z rodzicami (spotkania, uroczystości, prelekcje, zajęcia pokazowe, itp.)

 9. Organizowanie zajęć i zabaw dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych. Przybliżanie rodzicom wiedzy na w/w problemy. Korzystanie z pomocy specjalistów. 

10  Stosowanie różnorodnych metod nauczania w pracy z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem metod nowoczesnych.

11. Praca z dzieckiem zdolnym- wspieranie uzdolnień.

12. Organizowanie spotkań z rodzicami w celu informowania ich o osiągnięciach dzieci i ewentualnych trudnościach. 

13. Podjęcie działań dzieci starszych na rzecz dzieci młodszych (w zakresie pomocy przy czynnościach samoobsługowych: ubieranie, rozbieranie, wspólne zabawy)

14. Wdrażanie już istniejących programów autorskich  i opracowywanie nowych:

„Otwarte przedszkole - aktywni rodzice”

„Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych”

„Zabawy badawcze przedszkolaków”

„Program do nauki język angielskiego”

„Program wychowawczy” .

„Kolorowe odżywianie”

A także projektów edukacyjnych:

Święto Pluszowego Misia”

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 

"Piękna Nasza Polska Cała"

15. Stała współpraca z instytucjami wspierającymi pracę nauczycieli:

- Liga Ochrony Przyrody,

- Nadleśnictwo Kielce,

- Straż Pożarna,

- Osiedlowy Dom Kultury

- Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” itd.

16. Udział w ogólnopolskich akcjach, konkursach i projektach.

17. Organizacja akcji charytatywnych  na rzecz podopiecznych schroniska dla zwierząt.

18. Udział w programach mających na celu ochronę środowiska typu: „Sprzątanie Świata”, „Ratujmy kasztanowce”, ,, Segregujemy śmieci” itp.

19.Monitorowanie realizacji przez nauczycieli nowej podstawy programowej oraz programów wychowania 

20. Organizowanie spotkań adaptacyjnych dla nowo przyjętych najmłodszych dzieci

21. Wdrażanie dzieci do samodzielności ,,Pomóż mi, żebym mógł zrobić to sam”

23. Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez sąsiednie placówki;

24. Prezentacja działań przedszkola na łamach „gazetki przedszkolnej” oraz strony internetowej

25.  Organizacja przedsięwzięć przedszkolnych, tj. kiermasze świąteczne, festyny, akcje charytatywne, ekologiczne.

26. Współpraca z mediami i instytucjami. Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność dydaktyczno-wychowawczą

27. Organizacja imprez w placówce i dla środowiska.

28. Organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, logopedą.

29. Propagowanie osiągnięć i sukcesów w mediach, w kronice przedszkolnej.

30. Dbałość o estetykę placówki, otoczenie i właściwą „obsługę klienta”

31. Udział w imprezach organizowanych na zewnątrz: przeglądy, konkursy, olimpiady

32. Organizowanie spotkań o charakterze rodzinnym, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziców.

33. Nawiązanie współpracy z instytucjami użyteczności publicznej w mieście, wycieczki i spotkania ze znanymi osobami. 

34. Kontynuacja spotkań integracyjnych z Domem Pomocy Społecznej i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach

 ************************************************************************************************************

15. EWALUACJA

 Ewaluacja „Programu rozwoju” odbywać się będzie raz w roku na posiedzeniach  Rady Pedagogicznej podsumowujących dany rok szkolny na zasadzie określenia słabych i mocnych stron. Ponieważ realizacja programu przewidziana jest w ciągu 5 lat ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań będzie miała charakter cząstkowy. Całościowa ewaluacja odbędzie się po zakończeniu realizacji programu w oparciu o arkusz ewaluacyjny.

 

 ************************************************************************************************************************