Przedszkole Samorządowe Nr 22
http://ps22kielce.superszkolna.pl

21 października 2018 20:02 | Aktualności

Konkurs

Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu fotograficzny dla dzieci i rodziców pt.

„To wszystko Polska”

Konkurs jest organizowany w ramach międzynarodowego  projektu „Piękna nasza Polska cała”

z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości.

Organizator konkursu:

Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Kielcach

Cele konkursu:

Warunki uczestnictwa:

  1. Adresaci konkursu: dzieci i rodzice.
  2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdjęcia o wymiarach 15x21cm format A5 wydrukowane. Zdjęcie musi ukazać ciekawe miejsce z naszego kraju
  3. Do konkursu należy zgłaszać  wyłącznie zdjęcia  indywidualne. Wykonane zdjęcie należy włożyć do koperty z odpowiednimi załącznikami. Zakleić i napisać na kopercie nazwę konkursu i numer przedszkola oraz dostarczyć do organizatora
  4. Każde zdjęcie musi posiadać metryczkę napisaną komputerowo: imię i nazwisko dziecka, wiek, oraz numer przedszkola, imię nazwisko rodzica/opiekuna.
  5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do prezentacji prac na  wystawie w naszej placówce oraz wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, ul. Jagiellońska 36.
  6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
  7. Autorzy nagrodzonych fotografii otrzymają dyplomy i nagrody  I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
  1. Zdjęcia będą oceniane pod względem estetycznym oraz zgodności z tematyką konkursową. Komisję konkursową powołuje organizator. Zdjęcia przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
  2. Prace należy dostarczyć do dnia 23.11.2018r do osób odpowiedzialnych za konkurs w placówce.
  3. Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi dnia 06.12.2018r zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie przedszkola.

11. Każde przedszkole spośród dostarczonych przez uczestników konkursu w danej placówce prac, wyłania 5 najlepszych i dostarcza do PS nr 22 w Kielcach.

12. Do pracy należy dołączyć załącznik nr 1,2,3 oraz  zgodę z obowiązującym RODO (zgoda). Prace bez odpowiednich zgód nie będą brane pod uwagę.

 

                                   Dziękujemy i zapraszamy do konkursu :)