SERDECZNIE WITA "PRZEDSZKOLE POD ŚWIERKAMI" Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową . MOTTO PRZEDSZKOLA: "Nauczyciele, dzieci i rodzice są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie" C. Freinet

Statut przedszkola

                                                                                                                                                                                                                                                                 STATUT

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Nr 22

w Kielcach

 

 

Tekst jednolity

 

 

 

      SPIS TREŚCI

 

 

 

 ROZDZIAŁ   I           Postanowienia ogólne   ………………………………………  str.  2

 ROZDZIAŁ  II           Cele i zadania przedszkola…………………………………...  str. 4  

 ROZDZIAŁ  III          Sposoby realizacji zadań przedszkola……………………..  str.  9

 ROZDZIAŁ  IV         Organy przedszkola……………………………………………. str. 15   

 ROZDZIAŁ  V          Organizacja przedszkola………………………………………  str. 22

 ROZDZIAŁ  VI         Nauczyciele i inni pracownicy.……………………………….  str. 28 

 ROZDZIAŁ  VII        Współpraca z rodzicami……………………………….……...  str. 33

 

ROZDZIAŁ VIII         Wychowankowie przedszkola……………………………........ str. 35

 

ROZDZIAŁ IX           Przepisy końcowe………………………………………………. str. 39

 

 

Statut zawiera 39 stron parafowanych przez dyrektora,

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 20.czerwiec 2016  Obowiązuje od dnia podpisania .

 

 

 

Kielce   20.06.2016 r.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.  Przedszkole Samorządowe nr 22 w Kielcach zwane dalej Przedszkolem jest placówką

     oświatowo – wychowawcza działającą jako jednostka budżetowa.

 

2.  Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

      1)  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329

           z późn. zm.)

      2)  Konstytucja Rzeczypospolitej.

      3)  ustawa z dnia  27 sierpnia 2009 o finansach publicznych  (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ) 

      4)  niniejszy Statut  Przedszkola Samorządowego nr 22  w Kielcach

 

3.  Przedszkole nosi nazwę:  Przedszkole Samorządowe nr 22 w Kielcach, zwane dalej   

     Przedszkolem. Siedzibą Przedszkola jest budynek w Kielcach, ul. Chrobrego 110.

 

4.  Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana 

     przez:

   1Radę Miasta Kielce

   2)  Rodziców ( w formie opłat stałych za pobyt dziecka w Przedszkolu).

 

5.  Przedszkole Samorządowe nr  22, prowadzi obsługę finansowo-księgową zgodnie z uchwałą  

     organu prowadzącego 

6.  Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Kielce.

     Organ prowadzący:

       1)  zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki działania przedszkola, zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnymi

       2)  wykonuje remonty oraz podejmuje działania inwestycyjne.

       3)  zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną.

       4)  wyposaża Przedszkole w środki finansowe na pomoce dydaktyczne i sprzęt 

             niezbędny do pełnej realizacji podstawy programowej.

       5)  sprawuje nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw finansowych

            i administracyjnych.

       6)  organ prowadzący Przedszkole ustala w drodze uchwały opłaty za usługi świadczone

             przez placówkę.

                                                                                                                                                          

7)    opłaty o których mowa w punkcie 6 ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).

 

       8)  Zadania organu prowadzącego określa art. 5 ust. 7 Ustawy o Systemie Oświaty.

 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

      Nadzór ten polega na ocenianiu stanu warunków działalności dydaktycznej,

     wychowawczej i opiekuńczej przedszkola i nauczycieli oraz na analizowaniu i ocenianiu

     efektów tej działalności, a także na udzielaniu przedszkolu pomocy w wykonywaniu ich

     zadań /zgodnie z postanowieniem art. 33 Ustawy o Systemie Oświaty/.

   

 8.  Przedszkole posługuje się podłużną pieczęcią z nazwą Przedszkola w pełnym 

      brzmieniu, adresem i numerem telefonu, NIP i Regonem.

 9.  Placówka posiada znak graficzny – logo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.  Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie                     

        z  przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

 11.  Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej  

       lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

                                                                                               

§ 2

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom    możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych, daje możliwość uczestniczenia w życiu przedszkola dzieciom                       z niepełnosprawnością i niedostosowanych społecznie, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy.

3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego wymiarze 6 godzin dziennie ,w oparciu o programy wychowania dopuszczone do użytku  zarządzeniem dyrektora .

4. Celem  przedszkola jest:

1)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby  orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe ;potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu , przedszkolu , na ulicy.

3)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów                   i porażek;

4)    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach        z dziećmi i dorosłymi;

5)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieciom            o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa                        w zabawach i grach sportowych;

7)    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)    wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnianie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

5. Cele przedszkola , o których mowa w § 2 ust. 4 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)    kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się                    z dorosłymi , zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2)    kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)    wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)    wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu                 i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)    wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6)    wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)    wychowanie przez sztukę;

8)    wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

9)    pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

10) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

14) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

 

6. Zadania  przedszkola :

 

1)    zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, ochrony przed przemocą oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie ;

 

2)    zorganizowanie środowiska opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z ramowym rozkładem dnia i potrzebami wychowanków;

 

3)    kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

 

4)    realizację programów nauczania , które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

 

5)    rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację, wykorzystywanie wyników obserwacji  w procesie uczenia i nauczania;

 

6)    prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

 

7)    organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

8)    wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez wspieranie jego ciekawości, aktywności i samodzielności, a także wzbogacanie wiadomości i rozwijanie umiejętności, które są ważne w edukacji przedszkolnej;

 

9)    wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 

11) umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 

a)    na życzenie rodziców ,po złożeniu pisemnego oświadczenia dziecko uczęszcza na  

      zajęcia z religii lub etyki .Deklarację uczęszczania rodzic  może  w każdym 

      momencie wycofać.

 

12) rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 

 

13) upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

 

14) rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

 

15) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym  w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

 

16) nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, w tym kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

 

17) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 

18) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

 

19) dokumentowanie procesu wychowawczo- dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie                   z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji prowadzonej przez publiczne przedszkola;

 

20) wspomaganie wychowawczej roli rodziców.

 

21) działalność edukacyjna przedszkola zmierzająca do kształtowania umiejętności i wiadomości w  zakresie posługiwania się językiem nowożytnym ,które dziecko powinno posiadać po zakończeniu edukacji w przedszkolu.

 

22) wprowadzenie języka obcego nowożytnego w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ,rozwijanie wiadomości, o ludziach posługującymi się różnymi językami, żyją w różnych sferach kulturowych .

 

23) działania  nauczyciela zmierzające do zindywidualizowania wspomagania rozwoju każdego dziecka stosownie do jego rozwoju i możliwości ; dzieciom niepełnosprawnym wychowanie przedszkolne dostosowuje się do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

 

7.   Przedszkole może organizować dla swych wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa                 

      i turystyki mające na celu poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków i kultury  

      naszego kraju jak również upowszechnienie form aktywnego wypoczynku i zasad ochrony

      środowiska naturalnego:

 

       1) dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród  nauczycieli, którzy  

           ukończyli kurs kierowników wycieczek;

 

       2) podczas wycieczek i spacerów na 15 dzieci przypada 1 opiekun;

 

       3) kierownik wycieczki opracowuje program wycieczki i zapoznaje z nim         

           wszystkich uczestników. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu oraz   

           sprawuje nadzór w zakresie:

a)    zapoznania uczestników z zasadami bezpieczeństwa,

b)    dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

c)    organizowania transportu,

d)    dokonania podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki,

 

4)    opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel, który sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi, współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji  programu wycieczki,

 

5)    podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczycieli, którym dyrektor powierzył oddział.

 

6)    Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki Obowiązuje zasada ,że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali, grupy lub przekazują pani z obsługi dyżurującej w szatni . Analogicznie sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy lub dyżurująca pani z obsługi prosi dziecko z sali i prowadzi do szatni.

 

7)    W czasie przyprowadzania i odprowadzenia dzieci w szatni pełni dyżur pracownik obsługowy. W pozostałych godzinach pracy placówki Przedszkole jest zamykane przed dostępem osób obcych. W przypadku pojawienia się na terenie placówki osoby obcej ,jest ona wylegitymowana przez pracownika przedszkola ,do kogo i w jakim celu przyszła.

 

8)    Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo znajdują się w „Procedurze przyprowadzenia i odbioru dzieci”

 

8.     W czasie pobytu dzieci w przedszkolu za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci  pełną   

        odpowiedzialność ponosi nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie  oddziału.

9.     Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 1) Dziecko powinni być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/ prawnych          opiekunów.

2) Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych / pełnoletnie/, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

3) Upoważnienie wystawia  co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

 4) Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

5) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

 6) Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

7) O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.

 8) W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny zamknięcia przedszkola, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

9) Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami .

10) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

11)W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej opieki dodatkowo w grupach zatrudniona jest pomoc nauczyciela .

12) Rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania zdrowego dziecka,                  a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka.

13 ) W przypadku zachorowania dziecka na terenie Przedszkola powiadamia się o tym rodziców , mają oni obowiązek odebrać dziecko z Przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną

14) W innych uzasadnionych przypadkach losowych ( zagrożenie życia dziecka ) dyrektor  wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców .

15) Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców  / prawnych opiekunów/ pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora , który towarzyszy dziecku.  W przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie (  ( poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach)

 

ROZDZIAŁ III

Sposoby realizacji zadań przedszkola

 

§ 3

 

1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup. zarządzeniem dyrektora

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych               w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i jest dopuszczony zgodnie z przyjętą              w przedszkolu procedurą.

 

3. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

4. W przedszkolu organizuję się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

5.Pomoc  udzielana jest  przez nauczycieli i specjalistów.

6. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1) rodzicami;

2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;

5) poradniami specjalistycznymi;

6) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

7) organizacjami pozarządowymi.

7.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana jest z inicjatywy:

1) rodziców;

2) nauczyciela / wychowawcy prowadzącego zajęcia z wychowankiem;

3) specjalisty;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela.

8. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków, wynikających w szczególności z :

1)  szczególnych  uzdolnień;

2)  niepełnosprawności;

3)  niedostosowania społecznego;

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5)  specyficznych trudności w uczeniu się, niepowodzeń edukacyjnych ;

6)  zaburzeń komunikacji językowej;

7) choroby przewlekłej;

8) zaburzeń psychicznych;

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) zaniedbań środowiskowych;

11) trudności adaptacyjnych;

12) odmienności kulturowej.

9. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :

1) diagnozowaniu środowiska wychowanka;

 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych wychowanków oraz indywidualnych potrzeb wychowanków, poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( diagnoza przedszkolna).

 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

 

4) wspieraniu wychowanków z wybitnymi uzdolnieniami;

 

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla wychowanków posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz tych, u których zostało dokonane rozpoznanie, o którym mowa w § 3 pkt 8;

 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców;

 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu  profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

 

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

 

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających              z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności              w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

 

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

 

1) działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci, w tym dzieci wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

 

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych          i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

 

3) zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych   oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym  - za zgodą organu prowadzącego;

 

5) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli;

 

11. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów            z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

12. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca grupy składa wniosek do dyrektora przedszkola o objęcie dziecka opieką Zespołu, o którym mowa w  § 3 pkt 27  statutu przedszkola.

 

13.wyniki analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole są uwzględnione w indywidualnym programie wspomagania i korygowania rozwoju dziecka przez nauczyciela –dotyczy dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; w przypadku dziecka z orzeczeniem – w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu.

 

 

14. Organizowane w przedszkolu konkursy,  turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.

 

15. Indywidualizacja pracy z wychowankiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka;

 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych          i fizycznych dziecka;

 

3)  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętności dziecka;

 

4) różnicowaniu stopnia trudności i form prac podczas zajęć.

16. Zajęcia specjalistyczne np. zajęcia logopedyczne, mogą być prowadzone za zgodą rodziców.          Czas trwania zajęć wynosi 60 minut. Okres objęcia dziecka opieką logopedyczną określa dyrektor przedszkola na wniosek Zespołu.

 

17. W przedszkolu organizowane mogą być, jako świadczenie wychowawcze, realizowane                   w czasie przekraczającym 6 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. O wymiarze zajęć terapeutycznych decyduje dyrektor przedszkola po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.                                                                                                                    

18. Dla dzieci mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego organizuje się zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze prowadzone przez nauczyciela/ wychowawcę grupy.

19. Zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i korekcyjno- kompensacyjne prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

20  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 

21.  W przedszkolu może być zatrudniony  pedagog, psycholog, logopeda, a w miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

23. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolu, obowiązkowo zatrudnia się nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela.

24.  Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb nauczyciele, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

25.  W przedszkolu w miarę potrzeb prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

26. Dla dziecka z orzeczeniem w celu objęcia go całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w przedszkolu funkcjonują Zespoły ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej  

27. Zespół tworzy  dyrektor przedszkola w przypadkach:

1) „z urzędu”, gdy dziecko posiada orzeczenie lub opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej;

2) na wniosek nauczyciela , gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej     poprawy;

3) na wniosek zatrudnionego specjalisty.

Pracami zespołów kieruje wyznaczony przez dyrektora koordynator, zwołuje zebrania zespołu nie rzadziej niż dwa razy w roku.

28. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych                   i edukacyjnych wychowanków , w tym:

a)    rozpoznawanie u dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym  ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

b)    rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień.

2) określenie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;

3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej wychowankom, w tym efektywności prowadzonych dodatkowych świadczeń dydaktycznych, wychowawczych                         i opiekuńczych oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem;

4) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla wychowanków niepełnosprawnych i dzieci niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

5) opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla wychowanka posiadającego opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz wychowanków, u których dokonano rozpoznania określonego w § 3 pkt 8 statutu przedszkola;

6) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;

7) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli;

8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec rodziców i nauczycieli;

9) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka;

10) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

29. W skład każdego Zespołu wchodzą; koordynator jako przewodniczący, nauczyciele/wychowawcy mający zajęcia z dzieckiem, , na wniosek rodziców specjaliści z poradni psychologiczno- pedagogicznej i specjalistycznej. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

30. Rodzice dziecka mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka.             O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, na piśmie, dyrektor przedszkola.

31. Na wniosek dyrektora przedszkola w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się przedszkole. Rozporządzenie w sprawie                   pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz.U 2013 poz. .532)

32. Na podstawie orzeczeń, dyrektor przedszkola dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny,         w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin etatów występuje do organu prowadzącego.

33. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli,  i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Miejski Zespół Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych w Kielcach na zasadach określonych w arkuszu informacyjno- konsultacyjnym.

34. Współpraca z  pedagogiem i  psychologiem polegać będzie na: 

1)  prowadzeniu badań i działań diagnostycznych dotyczących wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka;

 

2)  prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej;

 

3) wspieraniu rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka;

 

4) organizowaniu, koordynowaniu i prowadzeniu różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

 

5) prowadzeniu warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad w zakresie wychowania;

 

6) wspomaganiu i pomocy  nauczycielom w opracowywaniu i realizacji indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych i planów działań wspierających;

 

7) diagnozowaniu dojrzałości szkolnej;   

 

8)  udziale w posiedzeniach Zespołu d/s Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

 

9) realizacji zadań przypisanych Zespołom;

35. Współpraca z  logopedą polegać będzie na:

1) przeprowadzeniu  badań przesiewowych dzieci realizujących obowiązek przedszkolny w celu ustalenia stanu mowy – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;

 

2) diagnozowaniu logopedycznym oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowaniu pomocy logopedycznej;

 

3) ustaleniu z nauczycielem kierunków pracy indywidualnej lub  grupowej;

 

4) udzielaniu  instruktażu dla rodziców w ramach działania  „ Punktu konsultacyjnego” na terenie przedszkola;

 

5) udzielaniu instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

 

6) prowadzeniu terapii logopedycznej poprzez prowadzenie w miarę potrzeb ćwiczeń logopedycznych w grupach z dziećmi realizującymi obowiązek przedszkolny;

 

7) udziale w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

 

8) prowadzeniu pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

 

9) podejmowaniu działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

36 . Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

37. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez  poradnię psychologiczno –pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –pedagogiczne( rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ,indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży z dnia 28.08.2014 (Dz.U.2014 poz.1157).

38. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego , dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych dziecka.

39. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych wychowanka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

40. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

41. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego ,stosownie do możliwości psychofizycznych wychowanka oraz warunków ,w których zajęcia są realizowane.   

42. Wychowankom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu przedszkola.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola

 

§ 4

1. Organami przedszkola są:

1)    Dyrektor przedszkola;

2)    Rada Pedagogiczna;

3)    Rada Rodziców

 

2.Organy przedszkola działają i podejmują decyzje w granicach swych  kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie.

3. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

4. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa Ustawa o Systemie Oświaty i inne przepisy szczegółowe.

5. Dyrektor przedszkola: Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Przedszkole w oparciu o ocenę stanu i warunków działalności dydaktycznej opiekuńczej Przedszkola ,której dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny ( dyrektor wybrany jest na drodze konkursu spośród kandydatów posiadających kwalifikacje nauczyciela przedszkola i co najmniej pięcioletni staż pracy) Organ Prowadzący Przedszkole może przedłużyć dyrektorowi stanowisko na następną kadencję .

 

1)    Kieruje działalnością wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą, a szczególności:

a)    przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

b)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

c)    powołuje  komisję rekrutacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;

d)    opracowuje na  każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej;

e)     sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

f)     przedstawia Radzie Pedagogicznej do dnia 31 sierpnia każdego roku  wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego ;

g)     dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

h)    współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;

i)      organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale II  statutu  przedszkola;

j)      zawiadamia rodziców ( prawnych opiekunów) o terminie posiedzenia Zespołu zajmującego się planowaniem i sprawowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu dyrektor informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez Zespół ustaleniach;

k)    dokonuje bilansu potrzeb ,a w szczególności określa formy  pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego o ich przydział;

 ł)   w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom                                   nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w odrębnych przepisach;

l)      dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego , po zaopiniowaniu ich przez Zespół ds. opiniowania programów;

m)  wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem                      i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

n)   powołuje spośród nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu zespoły  problemowo-zadaniowe;

  • o)   inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych                                i organizacyjnych;

p)   stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej               i językowej wychowankom, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba;

q)   opracowuje plan wewnętrznego doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę i terminy;

r)    skreśla dzieci z listy przyjętych do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w § 18 pkt 6 statutu;

s)   zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają;

t)     prowadzi  księgę ewidencji dzieci realizujących obowiązek szkolny  w przedszkolu;

u)   współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                     w sprawie organizacji praktyk studenckich;

v)   kształtuje twórcza atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości.

w)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka

2)    Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności: 

 

a)    opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

b)    przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

 

c)     zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w budynku przedszkolnym i placu zabaw;

d)    dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

e)    egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

f)     sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;

g)    sporządza projekt budżetu przedszkola w oparciu o ustawę o finansach publicznych i przedstawia go Radzie Pedagogicznej;

h)    dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i  ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

i)        dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;

j)        za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych przedszkola tworzy stanowisko wicedyrektora ;

k)      organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

l)        powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku placówki;

m)    odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji placówki zgodnie z odrębnymi przepisami;

n)       organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach  publicznych.

 

3)    Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 

a)    nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

b)    powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i określa zakres jego obowiązków

c)    dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych  w oparciu                              o opracowane przez siebie kryteria oceny;

d)    opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

e)    dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

f)     przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom                         i pracownikom administracji i obsługi przedszkola

g)    występuje z wnioskami o nagrody prezydenta, odznaczenia i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

h)    udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy;

i)      załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

j)      wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

k)    wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego

l)      przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

m)  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

n)    określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

  • o)    współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i zatwierdzania;

p)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

4) Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący..      Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą                i aktami wykonawczymi do ustawy.

6.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 2)  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby        zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

3)  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

a)    uchwala regulamin swojej działalności;

b)    zatwierdza plan pracy na każdy rok szkolny; po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców

c)    podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

d)    podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;

e)    ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

f)     uchwala projekt statutu przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu;

g)    ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy placówki.

h)    typuje obszary do badań w ramach ewaluacji wewnętrznej  służące podniesieniu jakości pracy placówki.

4)  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

a)    opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora; zarządzeniem

b)    opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

c)    opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród prezydenta, odznaczeń,  i innych wyróżnień;

d)    opiniuje projekt finansowy przedszkola;

e)    opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;

f)     opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza                             i opiekuńcza;

g)    wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

h)    opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

i)      opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora ,

j)      opiniuje  ramowy rozkład dnia w przedszkolu,

 

5) Rada Pedagogiczna ponadto:

a)    przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

b)    może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

c)    uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

d)    głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;

e)    ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje                           z wnioskami do organu prowadzącego;

f)     wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

g)    wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

6) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.

7) Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

8) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.                    O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

9) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

10) Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są  w formie papierowej.

 7. W przedszkolu działa Rada Rodziców.

1)    Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

2)    Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

3)    W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.

4)    Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

5)    W wyborach, o których mowa w pkt 4 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

6)    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

7) Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

8) Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

a)    uchwala regulamin swojej działalności;

b)    ustala program profilaktyczny i wychowawczy dostosowując go do potrzeb rozwojowych dzieci ,potrzeb środowiska obejmujące wszystkie treści i działania charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców.

9)  Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

a)    opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

b)    opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania

c)    opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora.

d)    opiniuje programy i harmonogramy poprawy efektywności placówki.

10)  Rada Rodziców może:

a)    wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

b)    występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

c)    delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

d)    delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

e)    z własnej inicjatywy ocenia sytuację, oraz stan placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, oraz organu prowadzącego w szczególności w sprawach organizacji zajęć a w szczególności ;                                                                - zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci                                                 -zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                   - zajęcia edukacyjne dodatkowe do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

8. Zasady współpracy organów przedszkola

1)    Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2)    Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

3)    Rodzice mogą przedstawiać swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

4)    Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

5)    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkolu.

6)    Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 4 pkt 6 niniejszego statutu.

11.Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

1)    W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

a)    prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

b)    przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

c)    dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

d)    o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2)    W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, rozwiązanie konfliktu leży w gestii organu prowadzącego lub Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zależności od rodzaju sporu.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Organizacja przedszkola

 

§ 5.

 

1. Statut przedszkola określa organizację placówki z uwzględnieniem § 6- 8.

 

2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 

1)  pomieszczenia do nauki i zabawy z niezbędnym wyposażeniem,

 

2) szatnię,

 

3)  pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

 

4)  blok żywienia,

 

5) ogród z placem zabaw,

 

3. Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą:

 

1)  z  budżetu Miasta Kielce,

 

2)  z opłat wnoszonych przez rodziców,

 

3) z innych źródeł.

 

§ 6

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w  zbliżonym wieku np. 3-4 latki, 4-5,6 latki,  w uwzględnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie dzieci młodszych ( 2,5 roku) samodzielnych w zakresie samoobsługi. Zasady doboru mogą być prowadzone z uwzględnieniem  potrzeb, zainteresowań  uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25, jeśli zdarzy się taka sytuacja, dyrektor zleca godziny nadliczbowe. Praca przebiega wówczas dwóch grupach pod opieką dwóch nauczycieli  w godzinach minimum programowego.

 

3. Przedszkole jest placówką 6- oddziałową. Liczba oddziałów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń

 

4. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednej lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

 

5. W godzinach 6.30- 8.00 i 15.00-16.30 w celu  zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanych rano i odbieranych po godz14.00 jest tworzona na okres roku szkolnego grupa między oddziałowa

 

6. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.

 

7. W okresie niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne ,okresy przedświąteczne tzw. Długie weekendy ) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie grup z zachowaniem liczebności           w grupie

 

8. W przedszkolu w razie potrzeby może powstać oddział integracyjny. Liczba dzieci w tym oddziale powinna wynosić   do 20 , w tym  do 5 dzieci  niepełnosprawnych.

 

9. W przedszkolu w razie potrzeby może powstać oddział specjalny. Liczba dzieci w tym oddziale w zależności od rodzaju niepełnosprawności dzieci, powinna wynosić:

     1) w oddziale dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących- do 8 osób;

 

     2) w oddziale dla dzieci niewidomych i słabo widzących- do10 osób;

 

     3) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją- do 12 osób;

 

     4) w oddziale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym-   

         do 10 osób;  w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, lub                                              

         z   niepełnosprawnościami sprzężonymi- do 4 osób.

 

10. Dzieci niepełnosprawne  mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu   orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającego poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia dziecka pod warunkiem posiadania przez placówkę odpowiednio wykwalifikowanej kadry, niezbędnej do realizacji zaleceń zawartych w opinii

 

11.Dla dziecka posiadającego opinię o wczesnym wspomaganiu dyrektor powołuje zespól.

 

12 W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi                    o zaburzeniu rozwoju psychoruchowym

 

13. Do zadań zespołu należy ;

    1) ustalenie zakresu ,w którym wychowanek wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej                 

     z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w  

     tym szczególne uzdolnienia

 

§ 7

 

1. Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, są prowadzone na postawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego  do użytku w przedszkolu przez dyrektora przedszkola.w oparciu o „ramowy rozkład dnia”

 

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

3. W przedszkolu,  nauczanie, wychowanie i opiekę,  realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia  dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

 

4.Zgodnie z regulacjami  ustawy o systemie oświaty , oraz niektórych innych ustaw , zajęcia dodatkowe mogą i powinny być zorganizowane w przedszkolu , ale musza być opłacane z budżetu przedszkola .

 

5. środki na ten cel przekazują samorządy z dotacji państwowej ,przeznaczonej na rozwój edukacji przedszkolnej .

 

6. Dyrektor placówki ,aby zorganizować prowadzenie zajęć tzw. dodatkowych może;

    -powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich    

    kompetencjami

    - zatrudnić nowych nauczycieli , posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia   

    konkretnego typu zajęć

    -podpisać umowę z firma zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć, zapewnienie    

    bezpieczeństwa.

 

 7.Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi dla dzieci 3-4 letnich około 15 minut, dla dzieci 5-6 letnich około 30 minut.

 

8 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, na życzenie rodziców przedszkole organizuje lekcje religii. Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 

9.Przedszkole może rozszerzyć ofertę edukacyjną i opiekuńczą w zależności od potrzeb.

 

10.Placówka realizuje proces dydaktyczno-wychowawczy w oparciu o założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie  dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

 

2) co najmniej 1/5 czasu a w przypadku dzieci młodszych 1/4 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe , obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itp.),

 

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne,  realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

 

4)pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

11 .Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu dokumentowane są w dziennikach  zajęć dodatkowych oraz podpisem prowadzącego w dzienniku zajęć dydaktycznych poszczególnych grup .

 

§ 8

 1. Organizację pacy przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora 

      przedszkola.

 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

 3. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

     1) czas pracy poszczególnych oddziałów

     2) liczbę etatowych pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych            

         i  pracowników administracyjno- obsługowych, w tym pracowników zajmujących stanowisko 

         kierownicze

     3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych z budżetu Miasta Kielce.

     4) liczbę oddziałów.

  4. W arkuszu organizacji pracy przedszkola podaje się w podziale na stopnie awansu 

       zawodowego liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

 

 1. Przedszkole jest placówką  6 - oddziałową.

 

 2. Liczba oddziałów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

 

§ 9

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora

przedszkola.

 

 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

 

 3. Arkusz organizacyjny przedszkola określa w szczególności:

 

 1) czas pracy poszczególnych oddziałów;

 

 2) liczbę etatowych pracowników przedszkola z podziałem na pracownik pedagogicznych i pracowników administracyjno- obsługowych, w tym pracowników zajmujących stanowiska  kierownicze;

 

 3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych z budżetu Miasta Kielce;

 

 4) liczbę oddziałów.

 

4. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

 

 

§ 10

 

1. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji

 podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych  określa ramowy rozkład dnia   

 ustalony przez  dyrektora w porozumieniu z  Radą Pedagogiczną.

 

2. Ramowy rozkład dnia zawiera w szczególności:

 

1) godziny pracy przedszkola,

 

2)godziny realizacji podstawy programowej

 

3) godziny posiłków,

 

4) godziny zabaw swobodnych, zabaw ruchowych ,wypoczynku,

 

5) godziny zajęć dydaktycznych i zajęć dodatkowych,

 

6) czas czynności porządkowych, samoobsługowych.

 

3.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktycznej nie później jednak  jak do 10 września każdego roku szkolnego.

 

4.Uchwala Rady Pedagogicznej Nr2/2016 określa w ramowym rozkładzie dnia uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy uwzględniając potrzeby społeczności przedszkolnej i uwarunkowań organizacyjnych ,określa czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego .

 

 

 

§ 11

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący:

                  

1) dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola,

 

2) terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący a w czasie przerwy w pracy przedszkola dzieci mają zapewnioną opiekę  w innym przedszkolu na terenie miasta, wskazanym przez organ prowadzący.

 

2. Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola:

 

1) czas pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny,

 

2) liczbę miejsc w przedszkolu zatwierdza organ prowadzący placówkę,

 

3) wymiar godzin świadczonych usług i wynikająca z niego wysokość opłat określa umowa cywilno- prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/ prawnymi opiekunami.

 

4) opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez dyrektora przedszkola, jednak nie później niż do 15-go dnia każdego miesiąca,

 

5)  z tytułu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez  placówkę  informacji w zakresie nauczania ,wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci ,nie mogą być pobierane od rodziców opłaty ,bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

6) wysokość opłat podana jest do wiadomości rodziców na pierwszym ogólnym zebraniu w danym roku szkolnym,

 

 

 

 

§ 12

 

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 

 

     1. Usługi świadczone przez publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Kielce reguluje 

         uchwała Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane

         przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Kielce i zarządzenie dyrektora.

      2. Na odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu składają się;

          1).opłaty za korzystanie przez dziecko wychowania przedszkolnego przedszkolu(określone   

              zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miasta Kielce

          2).opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu o którym mowa w  § 12 ustalone  

              są z uwzględnieniem kalkulacji kosztów w danym roku szkolnym ,wprowadzone 

              zarządzeniem dyrektora.

     3. Opłaty za korzystanie dziecka z wychowania przedszkolnego o którym mowa § 12ustalone   

         są  z uwzględnieniem następujących zasad;

        1). Nauczanie, wychowanie i opieka w placówce realizowana jest bezpłatnie w wymiarze 6  

             godzin dziennie.

        2) za każdą godzinę korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym   

            wymiarze zajęć o którym mowa pkt.1,obowiązuje opłata w wysokości 1zł.

        3) miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu   

            stanowi iloczyn liczby dni pracy placówki w danym miesiącu ,dziennej liczby godzin  

            wykraczających ponad wymiar godzin określony w pkt.1oraz opłaty wskazanej w pkt.2.

        4)  przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Opłatę za wyżywienie 

             dziecka w Przedszkolu w wysokości kosztów wyżywienia ustalonych

             wg  aktualnych cen żywności i norm żywienia określa Dyrektor Przedszkola na

             podstawie kalkulacji kosztów,

        5)  koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywają rodzice (prawni  opiekunowie),

             dzienna stawka żywieniowa ustalana jest na pierwszym ogólnym  

             zebraniu  rodziców w danym roku szkolnym,

        6)  w przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka 

             żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia 

             nieobecności  dziecka pod warunkiem zgłoszenia jej co najmniej w ostatnim 

             dniu roboczym przed nieobecnością,

   7) opłatę  wnosi się z góry ,do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola    

         W przypadku ,gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień płatności    

        uważa się najbliższy dzień roboczy .

    8) za każdą godzinę świadczeń obejmujących nauczanie wychowanie i opiekę   

        realizowanych w czasie przekraczającym wymiar  realizacji podstawy programowej,

      ustala się opłatę w wysokości 1.00 zł

          9) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu oplata podlega zwrotowi w wysokości   

              proporcjonalnej za każdy dzień nieobecności w taki sposób, że opłata pobierana w    

              miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne ,jest pomniejszona    

              o kwotę zwrotu.

   10) wymiar godzin wykraczający poza bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki oraz   

         wynikająca z niego wysokość opłat określa umowa cywilno-prawna zawarta między   

         dyrektorem przedszkola a rodzicami prawnymi opiekunami dziecka.

         11) z wyżywienia mogą korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłatę ustaloną według    

               odrębnych przepisów.

 

 4. Opłata naliczana będzie przez terminal ,rodzic /opiekun prawny odprowadzający dziecko do                    przedszkola zobowiązany jest do zalogowania dziecka niezwłocznie po wejściu do budynku przedszkolaka za  pomocą  karty dostępnej i czytnika umieszczonego na terminalu.

a) rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola zobowiązany jest do wylogowania dziecka przy wychodzeniu z budynku przedszkola za pomocą karty dostępnej i czytnika umieszczonego na terminalu;

b) wprowadzając terminal rodzic /opiekun prawny otrzymuje dwie darmowe karty dostępowe;

c) istnieje możliwość dokupienia dodatkowych kart dostępowych w cenie 10 złotych za sztukę;

d) w przypadku zgubienia karty dostępowej wydanie duplikatu jest możliwe po uiszczeniu kwoty 20 złotych.

 

5. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada w Karcie Zgłoszenia do Przedszkola oraz umowie cywilno- prawnej. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych  zapisów w umowie  wymaga pisemnego wystąpienia rodzica do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

 

6.W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola,   naliczane są ustawowe odsetki.

 

7.W przypadku powstania zaległości w opłatach  przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

 

8.W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie przekazywana jest na konto, po złożeniu wniosku.

 

                                                             §13

 

                                 Zasady rekrutacji do Przedszkola

 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty

 

2.  Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie określonym przez organ

       prowadzący Przedszkole na stronie www na tablicy ogłoszeń oraz za pomocą

       systemu komputerowego  ”Vulcan”, podaje do publicznej wiadomości harmonogram          

       rekrutacji

3.   W celu sprawnej rekrutacji powołuje się  Komisję  Rekrutacyjną. W skład Komisji 

      wchodzi przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców .

     

4. Zasady przyjmowania dziecka do przedszkola :

 

   1) podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „karta zgłoszenia  dziecka”;

 

   2) o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje powołana Komisja Rekrutacyjna;

 

   3) Komisja Rekrutacyjna składa się: z przedstawiciela rady pedagogicznej, przedstawiciela rady

       rodziców i dyrektora;

 

   4) Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola;

   5) Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określa „ regulamin rekrutacji ‘

   6) rekrutacja do przedszkola odbywa się w sposób elektroniczny , w terminie określonym przez   

       organ prowadzący . Przedszkole na stronie internetowej ,na tablicy ogłoszeń podaje do

       publicznej wiadomości harmonogram rekrutacji .

    7). Listy przyjętych dzieci wywieszone są do publicznej wiadomości.

 

5. Kryteria przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola reguluje ustawa o systemie oświaty.

        1. wielodzietność kandydata.

         2. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

         3. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

         4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

         5. samotne wychowanie kandydata w rodzinie.

         6. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Kryteria o których mowa w pkt.5 mają jednakową wartość.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie   postępowania rekrutacyjnego i po zakończeniu tego etapu placówka dysponuje wolnymi   miejscami ,na drugim etapie rekrutacji są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny ,zwłaszcza potrzeb rodziców samotnie wychowujących (.kryteria dochodu na osobę w rodzinie.)

8. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kielce mogą być przyjęci do placówki po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego ,wówczas gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.

 9. Listy przyjętych dzieci wywieszone są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń

 w „kąciku dla rodziców”, w wyznaczonych terminach.

                                                           

 

                                                           ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkoli

 

§ 13

 

1.  W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i   obsługowych. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2.  Zakres zadań nauczycieli oraz innych  pracowników, w tym zadań  związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć organizowanych przez  przedszkole określa dyrektor przedszkola.

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

2) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4) nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek.

7) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

8) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

9) zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci.

 

4. Nauczyciele i inni pracownicy odpowiedzialni są w szczególności za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci:

 

1) podczas pobytu dzieci w budynku przedszkola:

a)    utrzymywać w należytym stanie technicznym sprzęt i zabawki, natychmiast usuwać ewentualne zagrożenia,

b)    w żadnym wypadku nie pozostawiać dzieci bez opieki,

c)    w sytuacjach nagłych nauczyciel może opuścić oddział, ale pod warunkiem, że zapewni dzieciom opiekę innej upoważnionej osoby,

d)    zapoznawać wychowanków i wdrażać ich do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,

 

2) podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym:

            a)  przestrzegać instrukcji BHP dotyczącej korzystania z placu

                 zabaw obowiązującej w przedszkolu,

            b)  każdorazowo sprawdzić teren ogrodu oraz jego wyposażenie 

                 pod względem bezpieczeństwa,

 

3)  podczas organizacji wycieczek:

            a) dokładnie poznać miejsce pod względem wymogów

                bezpieczeństwa,

            b) wypełniać każdorazowo kartę wycieczki,

            c) zebrać od rodziców na początku każdego roku szkolnego

                oświadczenia zgody na udział dzieci w wycieczkach 

                organizowanych w przedszkolu,

e)    zapoznać się z przepisami ruchu drogowego i przestrzegać ich.

 

 5.  Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola określają odrębne

      przepisy.

 

 6.  Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

 

 7.  Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy i Karta Nauczyciela.

 

§ 14

 

 1.  W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola   gdy:

 

 1)   przedszkole liczy co najmniej sześć oddziałów,

.

 

 2.  Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko

 wicedyrektora w innych przypadkach niż określonych w pkt1, atakże za zgodą organu

 prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 

 3.  Zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor przedszkola.

 

 

§ 15

 

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch

 nauczycieli  pracujących w układzie podanym w arkuszu organizacyjnym.

 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest w  

miarę możliwości powierzenie nauczycielowi opieki nad oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§ 16

 

1. W przypadku utworzenia w przedszkolu oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

 

 

§ 17

 

1. Do podstawowych zadań nauczyciela należy w szczególności:

 

1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczych, udzielanie im porad i pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, a także włączanie rodziców w sprawy życia oddziału i przedszkola,

 

2) poznawanie i ustalanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci (głównie poprzez utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci),

 

3) informowanie rodziców o zadaniach przedszkola wynikających z programu wychowania przedszkolnego,

 

4) przekazywanie rodzicom rzetelnej wiedzy na temat dziecka, jego zachowania, rozwoju                     i uzdolnień,

 

5) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej zgodnie                      z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, ponoszenie odpowiedzialności  za jej jakość,

 

   6) prowadzenie dokumentacji swojej pracy,  

                                               

7) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania  i  zabezpieczenia   potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji poprzez:

 

a) zatwierdzenie wzoru kart obserwacji przez radę pedagogiczną na

    posiedzeniu inaugurującym rok szkolny,

b) dokonanie wstępnej obserwacji dzieci w miesiącach wrzesień-

    październik,

c) wypełnianie kart obserwacji przez nauczycieli na początku

    i na końcu roku szkolnego,

d) przekazanie na półrocznym i ostatnim w roku szkolnym posiedzeniu

    rady pedagogicznej informacji i wniosków wynikających

    z prowadzonych obserwacji dzieci

e) przekazanie dokumentacji dyrektorowi przedszkola na koniec roku  

    szkolnego,

 

 8) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Opracowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej do końca kwietnia każdego roku i przekazanie jej rodzicom / za pokwitowaniem odbioru/,

 

9) współpraca z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów,

10)indywidualizowanie  pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Edukacyjno- Terapeutycznych wychowanka oraz Planie Działań Wspomagających;

11)rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka;

12)wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

13)aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do których nauczyciel należy;

 

14) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej   i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,

 

15) tworzenie warunków wspomagających rozwój psychofizyczny  dziecka, jego zdolności                     i zainteresowania,

 

16) korzystanie w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej,

 

17) indywidualizowanie  pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka,  stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

 

18) przekazywanie niezbędnych informacji o dziecku  w momencie przekazywania grupy dzieci drugiemu nauczycielowi ,

 

19) planowanie własnego rozwoju zawodowego,

 

20) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 

21) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

 

22) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym.

 

2. Nauczyciel organizuje zebrania i  „ zajęcia otwarte” dla rodziców  przynajmniej dwa  razy w roku.

 

§ 18

 

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 

1)    przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

 

2)    wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

 

3)    udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

 

4)    dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

 

5)    zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

 

6)    zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

 

7)    stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 

8)    sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

 

9)    złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

 

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły oświadczenia o stanie majątkowym.

 

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.  

 

4 Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.

  1)  Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola

       jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie

       i czystości,

 2)  Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie

       opieki, bezpieczeństwa i wychowania dzieci,

       3)   Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor 

       Przedszkola., zapoznaje pracowników . Pracownik znajomość potwierdza 

       podpisem. gotowy dokument umieszcza się w teczkach akt osobowych.

                                                                                             

 

 

ROZDZIAŁ VII

Współpraca z rodzicami

 

§ 19

 

 

1.  Podstawą skutecznego oddziaływania wychowawczego przedszkola jest systematyczna współpraca oraz współdziałanie nauczycieli i rodziców.

 

1)  Rodzice mają prawo do:

           a) znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych, uzyskiwania informacji                                 

               o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiągnięciu tej     

               gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać;

         

           b) uzgadniania z nauczycielem kierunku i zakresu zadań indywidualnych           

               realizowanych w przedszkolu i w domu;

 

    c) uzyskiwania porad i wskazówek w sprawach wychowania i rozwoju dziecka;

 

    d) wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki i zestawów programów wychowania 

         przedszkolnego;

 

    e) uczestnictwa w zebraniach ogólnych przynajmniej raz w roku, a w zebraniach  

        grupowych przynajmniej 2 razy w roku;

                                          

    f) uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i  dzieci;

 

    g) udziału w  uroczystościach przedszkolnych.

2)  Rodzice mają obowiązek:

a)    regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

b)    współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

c)    przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

d)    odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

e)     informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

f)      zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

g)     znać i przestrzegać postanowień statutowych;

h)    przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania                        w przedszkolu jakichkolwiek leków;

i)      interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

j)      zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

k)     uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

l)       bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania            i telefonu kontaktowego;

m)   śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

n)     informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

  • o)    dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie   zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;

p)    zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

q)     kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

 

3) Do form współpracy przedszkola z rodzicami należą:

 

a)    zebrania,

 

b)    konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami oraz dyrektorem,

 

c)    zajęcia otwarte,

 

d)    tablica informacyjna,

 

e)    wystawa prac dzieci,

 

f)     udział w uroczystościach przedszkolnych,

 

g)    dobrowolna pomoc w zaspakajaniu bieżących potrzeb placówki.

2. Informacje porządkowe dla rodziców.

1) W przedszkolu prowadzony jest elektroniczny system monitorowania obecności dzieci                     w   placówce ( terminal ) :

             a)  rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać „ Instrukcję obsługi terminala”,

             b)  rodzice mają  prawo do dwóch darmowych, zwrotnych kart dostępowych i możliwości

                 dokupienia dodatkowych kart dostępowych.

2) Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest przekazać dziecko pracownikowi dyżurującemu w szatni. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

 

3) Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.

4) W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień,  badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

5) Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

6) Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

7) Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy.

8) Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

9) Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Wychowankowie przedszkola

 

§ 20

 

1 .Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

 W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem

 przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6-ciu lat, nie dłużej jednak niż do końca

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny

 tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym

dziecko kończy 9 lat.

 

2. Dyrektor przedszkola może przyjąć do placówki dziecko, które  ukończyło 2,5 roku w szczególnie  uzasadnionych przypadkach:

 

a) na pisemny wniosek rodziców (opiekunów) uzasadniających

    potrzebę umieszczenia ich dziecka w przedszkolu;

 

b) w miarę wolnych miejsc w najmłodszej grupie wiekowej;

 

c) po zapoznaniu rodziców ( opiekunów) z warunkami i zasadami

    pobytu dziecka w oddziale.  

       

 

4.  Dziecko przebywające w przedszkolu ma między innymi prawo do:

 

1)  akceptacji takim, jakim jest;

 

2)  serdeczności, miłości i ciepła;

 

3)  spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

 

4)  snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

 

5)  indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;

 

6) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi  i dotkliwymi zdarzeniami;

 

7)  aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi;

 

8)  wspólnoty i solidarności w grupie;

 

9)  aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy;

 

10)  zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

 

11)  zwrócenia się o radę do osób odpowiedzialnych i zaangażowanych;

 

12)  komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia;

 

13)  umów i kontaktów z dorosłymi;

 

14)  badania i eksperymentowania;

 

15)  różnorodności doświadczeń;

 

16)  fantazji i własnych światów;

 

17)  nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw;

 

18)  doświadczenia konsekwencji własnego zachowania;

 

19)  wystroju wnętrz odpowiadającego jego możliwościom percepcji i preferencjom;

 

20) otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym;

 

21) zdrowego żywienia;

 

22) wszelkich praw zagwarantowanych im przez Międzynarodową Konwencję Praw Dziecka   Powszechną Deklarację Praw Człowieka;

 

23) zapewnienia przez przedszkole warunków bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, ochrony     i poszanowania jego godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.

 

24) Obowiązki wynikające z „Kodeksu postępowania przedszkolaka „

 - podporządkowanie się normom panującej w danej grupie wiekowej

 - przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa pobytu w przedszkolu zarówno wewnątrz                       

,jak  i na zewnątrz placówki

 -uważne słuchanie poleceń nauczycielki

 - nie rozmawianie z obcymi osobami ,nie przyjmowanie od nich prezentów

 -podczas spaceru lub wycieczki nie oddalanie się od grupy 

 

 

5. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:

 

1) aktywności, twórczości, eksperymentowania;

 

2) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów;

 

3) zaradności wobec sytuacji problemowych;

 

4) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami;

 

5) poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych;

 

6) tolerancji, otwartości wobec innych;

 

7) bycia z innymi i dla innych pomocnym;

 

8) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu-własnego i innych.

9)  kształtować postawy społeczne w których nauczyciel powinien być prawdziwy i otwarty            w  kontaktach z dziećmi ,kierować się zasadą autentyczności –oznacza to, że nauczyciel powinien   być prawdziwy i otwarty w kontaktach z dziećmi ,zasada bezwarunkowej akceptacji –zasada polega na akceptowaniu dziecka bez stawiania mu warunków ,zasada empatii, oznacza zdolność wczuwania się w przeżycia dziecka .

 

 

6.  Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

1) Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

a)    nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

 

b)    nieuregulowania  przez rodziców ( prawnych opiekunów)  odpłatności za przedszkole powyżej jednego miesiąca;

 

c)    istnieją przeciwwskazania zdrowotne, a przedszkole nie może zapewnić dziecku warunków do stosowania zaleceń lekarzy.

7. Wyposażenie wychowanka.

1) Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2) Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa,  worek ze strojem gimnastycznym ( 4,5,6 -latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

3) Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

4) Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

8.  Warunki bezpiecznego pobytu dzieci  w przedszkolu.

1) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren przedszkola sprawują: pracownik obsługi przedszkola .

2) Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane , by  uniemożliwić wejście osobom niepożądanym.

3) Obce osoby mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się i tylko za zgodą dyrektora przedszkola.

4) Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń dyżurujących pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.

5) W  widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz    z numerami telefonów alarmowych.

6) W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

7) W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń.

8) Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci. 

9) Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem   i w trakcie wycieczek:

a)  podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych  za bezpieczeństwo dzieci  odpowiada      nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Przedszkola o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

 b)  podczas zajęć poza terenem przedszkola  pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

10)   W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku np. plac zabaw nauczyciel zapoznaje  dzieci     z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu.

11)  Przedszkole na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.

12)   Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą  przejmuje inny pracownik przedszkola.

13)   W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia Dyrektora Przedszkola.

14)    Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

 15)  O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

Przepisy końcowe

 

§ 21

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności

2. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola określoną w instrukcji kancelaryjnej .

4. obieg informacji w Przedszkolu odbywa się poprzez wpisy i potwierdzenia w zeszycie informacji wewnętrznych w zeszycie telefonogramów ,drogą elektroniczną

5.W placówce funkcjonuje kontrola zarządcza .zgodnie  z obowiązującymi przepisami

6. Wszelkie zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się w trybie przewidzianym w ustawie                   o systemie oświaty oraz Rozporządzeń MEN w sprawie ramowego statutu przedszkola.

7. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

8. Wszystkie zmiany w niniejszym statucie nastąpią w trybie przewidzianym w ustawie o systemie oświaty ,oraz Rozporządzenia MEN w sprawie ramowego Statutu Przedszkola.

9. Zasady wydawania oraz wzory druków przedszkolnych ,sposobów dokonywania sprostowań oraz wydawania duplikatów określają odrębne przepisy

10. Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić Dyrektor , Rada Pedagogiczna , Rada Rodziców . Po 10 zmianach Statut ulega znowelizowaniu .do 10 zmian –aneks

11.  Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do uchwały Rady   Pedagogicznej. uchwała w sprawie uchwalenia statutu wchodzi w życie w terminie przez nią określonym ( w terminie 7 dni od podpisania)h

12. Wszelkie regulaminy i inne przepisy wewnętrzne przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

13.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, Karty Nauczyciela oraz Ustawy o Systemie Oświaty.

 

14. Traci moc statut przedszkola z dnia 07.04.2016 r.

15.  Niniejszy statut przedszkola wchodzi w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej      

     Nr 2/ 2016 z dnia 20. czerwca 2016r